Archiwum miesiąca: maj 2021


Metoda printf pozwala na wyświetlanie danych w określonym formacie.Dane wyświetlane tą metodą są formatowane na bazie szablonu i zestawu argumentów. System.out.printf("Hello %s %n", "World"); W powyższym przykładzie możemy zauważyć, iż korzystamy ze znaku %, który określa format danych składający się na pewien schemat.Następnie, po przecinku wypisujemy kolejne argumenty, które będą […]

13. JAVA – wyświetlanie danych metodą printf


W JAVA, jak i w innych językach, możemy dokonywać pewnych operacji na dacie i czasie np. pobierać aktualne dane, formatować ich wyświetlanie itp. Date i getTime jest to klasa prosta, za pomocą której pobieramy aktualną datę i czas z dokładnością do milisekund. Więcej w dokumentacji. Aby skorzystać z tej klasy, […]

12. JAVA – obsługa daty i czasu


Instrukcje warunkowe if…, else…, elseif… Najprościej rzecz ujmując instrukcje warunkowe tj. if…, else…, ? oraz switch… pozwalają, w trakcie pisania programu, na rozważanie wielu możliwości odpowiadając na pytania co jeżeli? Podam wam teraz prosty przykład: Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatnia zapis tego stwierdzenia za […]

11. JAVA – instrukcje sterujące, pętle i funkcje(metody)Tablica w Javie to uporządkowany zbiór elementów jednego typu, funkcjonujący jako zmienna obiektowa.Inicjując tablicę określamy jej długość, która pozostaje niezmienna.Elementy tablicy są umieszczane w kolejnych polach zwanych indeksami lub kluczami.Indeksy możemy przyrównać do “nagłówków” poszczególnych pól, wyrażonych liczbami, których zakres rozpoczyna się zawsze od “0” Wadą tablic jest ustalona odgórnie […]

10. JAVA – tablice


W sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner. Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą. package com.cku.basics.programs;import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scannerpublic class SimpleScanner { public static void main(String[] args) […]

9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner


Klasa String służy do tworzenia obiektów znakowych. Nie ma “prostego” typu String. Deklaracja łańcucha znaków: String napis1 = "Hello World!";lubString napis2 = new String("Hello My World!"); Należy zapamiętać, że samo wykonanie operacji zmieniającej wartość łańcucha znaków, nie powoduje zapamiętania tej zmiany w programie, należy zmieniony ciąg przypisać do zmiennej. To […]

8. JAVA – klasa String i operacje na ciągach