Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 2,15,18,21,123,65,56. Wyświetl tablicę za pomocą document.write(). Dane z tablicy z zadania 1 wypisz za pomocą pętli for do div o id=”dane”, rozdziel je średnikami. Skorzystaj z właściwości .length Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 3,11,12,13,333,425,545. Wypisz tablicę do div z id="tablica" za […]

JavaScript – Zadania – tabliceZadanie 1 Za pomocą pętli for wypisz na ekranie dowolne znaki, tak aby układały się w 2 wiersze po 10 znaków. Zadanie 2: Za pomocą pętli for, while i do… while napisz skrypt, który będzie zwiększał zmienną i od 1 do 100 o 2, a następnie zmniejszał ją do 1 […]

JavaScript – Zadania – pętle


Zanim przystąpicie do zadań właściwych, przećwiczcie umiejętność zmiany wartości pola w HTML: Ćwiczenie 1: Do treści strony wstaw div-a z id=”wynik”. Zdefiniuj dwie zmienne a o wartości 15 i b o wartości 5. Tekst wynik: i wynik dodawanie zmiennych wstrzyknij do div-a z id=”wynik”. <div id=”wynik”></div> ———————————————————————————————————————————– Chcąc wstrzyknąć kod […]

JavaScript – Zadania – instrukcje warunkowe


Zadania podstawy   Zadanie 1: Przy użyciu JS wyświetl w tzw. konsoli przeglądarki tekst „Witaj świecie!”. —————————————————————————————————————————– W konsoli wyświetlamy dane za pomocą console.log(). Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź w konsoli przeglądarki czy tekst się wyświetlił. PPM -> Zbadaj, wybierz kartę Console.  —————————————————————————————————————————–   Zadanie 2: Zdefiniuj zmienną tekst o wartości […]

JavaScript – Zadania – podstawyOperacje na plikach wymagają znajomości lokalizacji pliku. Poniżej przedstawiam sposób na ustalenie ścieżki relatywnej i absolutnej import ossciezka_relatywna = os.getcwd()print(f"Ścieżka do bieżącego katalogu(relatywna): {sciezka_relatywna}")sciezka_absolutna = "C:/xampp/htdocs/zajecia/Python/"print(f"Ścieżka do wskazanego katalogu(absolutna): {sciezka_absolutna}") Pobranie listy pliku we wskazanym katalogu katalogi_i_pliki_biezacy = os.listdir(sciezka_relatywna) #tak też można: katalogi_i_pliki = os.listdir()print(f"lista plików we wskazanym katalogu: {katalogi_i_pliki_biezacy}")katalogi_i_pliki_nadrzedne […]

11. Python – pliki


Funkcje Funkcja to zbiór instrukcji, który posiada nazwę, zbiór argumentów (ale nie musi posiadać argumentów) i „:”. Pozwala na wyodrębnienie fragmentu kodu programu w celu uniknięcia powtórzeń i może być wielokrotnie wywoływana w kodzie. W celu zdefiniowania funkcji należy użyć słówka „def„, podać jej nazwę, argumenty (opcjonalnie) i instrukcje: def […]

10. Python – funkcje


Pakiet instalacyjny Pythona wyposażony jest w Bibliotekę Standardową Pythona (ang. The Python Standard Library), czyli zestaw podstawowych modułów, z których możemy korzystać w trakcie pracy w tym języku. Moduły te mają postać klas (a przynajmniej większość z nich), a ich metody pozwalają na realizowanie interesujących nas funkcji. Interpreter Pythona ma […]

9. Python – biblioteki, moduły, pakietyPracujemy na bazie z tematu PHP – logowanie <?phpsession_start();include_once('conn_data.php');//sprawdzamy czy się łączy w podejściu obiektowymif ($db->connect_error) {    die('Błąd połączenia: ' . $db->connect_error);} else {    if (isset($_POST['add'])) {                if (!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass']) && !empty($_POST['rpass'])) {            $login = […]

21. PHP – rejestracja