PZO


ROZKŁAD ŚREDNICH I OCENY

OCENA ŚREDNIA OD: ŚREDNIA DO:
6 6,00 6,00
6- 5,75 5,99
5+ 5,5 5,74
5 5 5,4
5- 4,75 4,99
4+ 4,5 4,74
4 4 4,4
4- 3,75 3,99
3+ 3,5 3,74
3 3 3,4
3- 2,75 2,99
2+ 2,5 2,74
2 2 2,4
2- 1,75 1,99
1 1 1,74

Aneks do PZO na czas nauczania zdalnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Przedmiot: aplikacje internetowe, tworzenie stron internetowych

 

Kama Kaczmarek

 

CELE PZO

 1. Jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen.
 2. Wyniki osiągnięć uczniów mają dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia.
 3. Wyniki osiągnięć uczniów będą wykorzystywane przez nauczyciela do planowania pracy dydaktycznej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocenianie ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 4. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie opinii lubi orzeczenia, także dotyczącego potrzeby kształcenia indywidualnego, publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

PRZEDMIOT OCENY:

 • praca na lekcji;
 • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć ;
 • odpowiedzi ustne, kartkówki;
 • jakość pracy i aktywność na lekcji;
 • współpraca w grupie;
 • zeszyt;
 • programy;
 • projekty;
 • prezentacje, referaty;
 • sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem i wymaganiami (co najmniej jeden w semestrze);
 • prace domowe:
  • bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,
  • długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym,
 • prace nieobowiązkowe – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności;
 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

 1. Odpowiedzi ustne (waga 2) – Uczeń odpowiada ustnie przed nauczycielem z maksymalnie 3 tematów(bloków) lekcyjnych.
 2. Sprawdziany (waga 5) (1-5 w semestrze) Sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. Po każdym dziale, przed sprawdzianem jest lekcja powtórzeniowa. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, jeżeli otrzymał z niego ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. Termin na poprawę wynosi dwa tygodnie. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, termin sprawdzianu uzgadniany jest z nauczycielem, w innych przypadkach, gdy uczeń jest nieobecny na sprawdzianie nauczyciel ustala termin niezwłocznie. Za próbę ściągania na sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny bez możliwości poprawy. Nauczyciel zapoznaje ucznia z uzyskaną oceną nie później niż dwa tygodnie po sprawdzianie. Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, a skala punktacji tworzona jest zależnie od formy sprawdzianu.
 3. Kartkówki/krótka praca pisemna (waga 2) – obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać zadania domowe (w formie pisemnej lub praktycznie – praca z komputerem). Czas trwania do 20 min.
 4. Referat (waga 2)Uczeń przedkłada do oceny nauczycieli samodzielne napisana pracę pisemną.
 5. Projekt/Praca modelowo konstrukcyjna/Praca długoterminowa (waga 5) – Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie na uzgodniony z nauczycielem temat oraz warunki wykonania. Uczeń otrzymuje ocenę za jakość merytoryczną, spełnienie określonych warunków, terminowość i prezentacje projektu. Nauczyciel ocenia projekt w ciągu dwóch tygodni po jego złożeniu przez ucznia.
 6. Sprawozdanie (waga 4) – Uczeń tworzy dokumentacje techniczną/sprawozdanie z realizacji projektu/pracy modelowo konstrukcyjnej/pracy długoterminowej lub innej aktywności szkolnej
 7. Prace domowe (waga 2) – Zgodnie z ustaleniami za odrobioną pracę domową uważa się przedstawienie wydruku na zajęciach lub dostarczenie pracy mailem na adres nauczyciela do dnia terminu przedstawienia pracy. Brak pracy lub odpowiedniego maila uważa się za brak pracy domowej, który skutkuje oceną niedostateczną.
 8. Ćwiczenia praktyczne w czasie lekcji (waga 2) – Uczeń ma możliwość otrzymania oceny za poprawne wykonanie ćwiczenia zadanego przez nauczyciela
 9. Planowa obserwacja postaw ucznia (waga 1) – Uczeń jest obserwowany w następujących sytuacjach: przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie na lekcji, współpraca w grupie, tempo pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.
 10. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 2) – Uczeń otrzymuje ocenę za częste i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań praktycznych obowiązkowych i dodatkowych
 11. Udział w konkursach (waga 5) – Ocena, którą otrzymują uczniowie jest zróżnicowana w zależności od poziomu konkursu lub olimpiady i zajętego miejsca. Finaliści i laureaci konkursów szkolnych otrzymują ocenę bardzo dobry. Na wyższych szczeblach finaliści i laureaci otrzymują ocenę celujący.
 12. Prace dodatkowe (waga w zależności od stopnia trudności pracy) Ocenie podlega wykonanie dodatkowych prac przez ucznia w zakresie przedstawionym przez nauczyciela.

W przypadku stwierdzenia braku samodzielnego wykonania pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosić się do nauczyciela.

NIEPRZYGOTOWANIE SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Uczeń ma prawo 2 razy w roku zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, nieprzygotowanie zgłaszamy w ciągu pierwszych 5 minut danej lekcji (bloku lekcji).

Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.

 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJACH ORAZ JEJ BRAK ZOSTANĄ OCENIONE NASTĘPUJĄCO:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

 • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 • podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 • wykonanie pomocy do pracowni,
 • inne,

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

 • zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
 • wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 • niszczy prace kolegów,
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,
 • inne,

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

„bdb” za +, +, +

„ndst” za –, –, –

 

INNE:

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować podwyższenie oceny końcowo semestralnej.

Nauczyciel ma prawo wyznaczyć pod koniec semestru dodatkowe terminy poprawy prac kontrolnych.

W szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach (takich jak np. długotrwała, usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach), dopuszcza się odstępstwa od przedstawionych zasad. Nauczyciel informuje wówczas klasę o zaistniałej sytuacji.

Świadome, celowe naruszanie regulaminu pracowni karane jest oceną niedostateczną.

Rozliczenie się z prac przejściowych (jeżeli dotyczy) jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia.

Uczniowi, którego frekwencja na zajęciach jest niższa niż 60%, nie przysługują dodatkowe terminy popraw.

Uczeń, którego frekwencja wynosi 100% otrzymuje dodatkową ocenę cząstkową – 6 z wagą 1.

  

ZASADY USTALANIA OCENY:

Na oceny półroczne i końcową mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. O ocenie półrocznej decyduje systematyczna praca w ciągu całego półrocza. Nauczyciel ma prawo ustalić uczniowi dodatkowy termin lub formę pracy w celu podwyższenia oceny końcowej. Ocena semestralna to średnia z ocen cząstkowych, a ocena końcoworoczna stanowi średnią z ocen semestralnych. Ocena końcowa może być wyższa niż średnia z ocen semestralnych, jeżeli uczeń wykazał się dużym zaangażowaniem w przedmiot w 2 semestrze i znacząco wzrósł poziom jego wiedzy.

ROZKŁAD ŚREDNICH I OCENY:

 

OCENA ŚREDNIA OD: ŚREDNIA DO:
6 6,00 6,00
6- 5,75 5,99
5+ 5,5 5,74
5 5 5,4
5- 4,75 4,99
4+ 4,5 4,74
4 4 4,4
4- 3,75 3,99
3+ 3,5 3,74
3 3 3,4
3- 2,75 2,99
2+ 2,5 2,74
2 2 2,4
2- 1,75 1,99
1 1 1,74

 

 

OCENA UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PPP:

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 • konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UCZNIA ZDOLNEGO:

Wzmacnianie i wspieranie procesu uczenia powinno dotyczyć zwłaszcza takich aspektów jak:

 • twórcza postawa wobec problemów (rozwój otwartości, ciekawości, elastyczności w myśleniu),
 • refleksja (samoświadomość, kontrola siebie, monitorowanie swoich postępów),
 • myślenie krytyczne (poszukiwanie dowodów, logika postępowania, dociekanie przyczyn),
 • motywacja i emocje (entuzjazm, zaufanie do swoich zdolności, cierpliwość, niezależność, współpraca z innymi, odpoczynek),
 • popularyzacja efektów pracy ucznia.

Poziomy wymagań

 • Poziom wymagań koniecznych (K) – obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadomy udział w lekcji, a także wykonywanie przez ucznia prostych zadań związanych z życiem codziennym
 • Poziom wymagań podstawowych (P) – określa wiadomości i umiejętności ważne i najbardziej uniwersalne, stosunkowo łatwe do opanowania i użyteczne w życiu codziennym oraz niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych poziomach.
 • Poziom wymagań rozszerzających (R) – dotyczy wiadomości i umiejętności trudniejszych, wspierających tematy podstawowe. Są one przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie kształcenia. Pośrednio mogą być użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.
 • Poziom wymagań dopełniających (D) – zakłada opanowanie pełnego zakresu treści kształcenia. Określa wiadomości i umiejętności trudne do przyswojenia, złożone oraz o charakterze problemowym. Wymagania te są zaliczane do wyższych kategorii celów kształcenia.

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 NIEDOSTATECZNA

 • lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć
 • braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
 • nie zawsze przestrzega regulaminu pracowni i przepisów bhp
 • lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy

 DOPUSZCZAJĄCA

 • rozumie znaczenie podstawowych pojęć informatycznych niezbędnych do wykonywania zadań
 • posiada podstawową umiejętność korzystania z systemu operacyjnego oraz programów użytkowych
 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki a postawa rokuje możliwość ich usunięcia
 • rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • pracuje zgodnie z przepisami bhp
 • przestrzega regulaminu pracowni

 DOSTATECZNA

 • spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą
 • opanował ważniejsze zagadnienia programowe
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz wykazuje znaczne braki w korzystaniu z programów użytkowych
 • widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania
 • zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

DOBRA

 • spełnia wymagania na ocenę dostateczną
 • czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
 • wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania
 • poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • wykazuje dużą samodzielność w projektowaniu algorytmów rozwiązań i korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
 • potrafi większość zadań wykonać bez pomocy nauczyciela
 • wykonuje estetyczne prace

 BARDZO DOBRA

 • spełnia wymagania na ocenę dobrą
 • opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
 • potrafi w pełni samodzielnie zaprojektować algorytmy rozwiązań
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 • cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach
 • umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
 • sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
 • wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych
 • wykonuje estetyczne i przemyślane prace, nie popełniając żadnych błędów
 • bierze aktywny udział w zajęciach

 CELUJĄCA

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe
 • rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji
 • jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
 • posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań o najwyższym stopniu trudności
 • Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena semestralna. semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

Uszczegółowione efekty kształcenia zgodne z podstawą programową stanowi załącznik nr 1 do tego dokumentu.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowi załącznik nr 2 do tego dokumentu.

Zasady oceniania nie zawarte w PZO reguluje Statut Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla przedmiotów prowadzonych przez Kamę Kaczmarek opracowane zostały na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty i prawo oświatowe
 2. Podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk
 3. Statutu Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
 4. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zespołu Szkół Elektronicznych
 5. Zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Programu nauczania zawodu technik informatyk
 7. Standardów egzaminacyjnych

ZAŁĄCZNIK 1 do PZO – aplikacje internetowe – taksonomia wg podstawy programowej

ZAŁĄCZNIK 2 DO PZO – aplikacje internetowe – wymagania na poszczególne oceny