klasa



Klasa String służy do tworzenia obiektów znakowych. Nie ma „prostego” typu String. Deklaracja łańcucha znaków: String napis1 = "Hello World!";lubString napis2 = new String("Hello My World!"); Należy zapamiętać, że samo wykonanie operacji zmieniającej wartość łańcucha znaków, nie powoduje zapamiętania tej zmiany w programie, należy zmieniony ciąg przypisać do zmiennej. To […]

8. JAVA – klasa String i operacje na ciągach


Podczas pisania programów niezbędne jest wykonywanie działań matematycznych, zarówno tych prostych jak i złożonych. Nie musimy za każdym razem samodzielnie pisać funkcji, które będą wykonywały skomplikowane operacje matematyczne, bo zostały one już stworzone i zgrupowane w klasie Math – możemy z nich korzystać. Niektóre klasy, które chcemy użyć musimy importować […]

7. JAVA – klasa Math i przydatne funkcje



Klasa Integer, zwana również klasą opakowującą(wrapper class) zawiera w sobie gotowe do użycia funkcje, jest odpowiednikiem typu prostego int. Klasa ta opakowuje w obiekt wartość typu prostego int. Warto przeczytać dokumentację, możemy się przekonać, że typ złożony Integer daje nam więcej możliwości niż typ prosty int. Klasa Integer zawiera łącznie […]

6. JAVA – klasa Integer i przydatne funkcje


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

15. PHP – obiektowo