JAVA
Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów.   Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy […]

14. JAVA – obiektowoMetoda printf pozwala na wyświetlanie danych w określonym formacie.Dane wyświetlane tą metodą są formatowane na bazie szablonu i zestawu argumentów. System.out.printf("Hello %s %n", "World"); W powyższym przykładzie możemy zauważyć, iż korzystamy ze znaku %, który określa format danych składający się na pewien schemat.Następnie, po przecinku wypisujemy kolejne argumenty, które będą […]

13. JAVA – wyświetlanie danych metodą printf