pętle


Pętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle for… Sposób działania: dla każdego elementu w…, zrób coś   #aby wyświetlić sekwencję liczb w kolejności, możemy skorzystać z funkcji range()#range() tworzy sekwencję liczb od 0 do podanej liczbyprint(f"Sekwencja od 0 do 9:")for i in range(10):    print(i, end=",")print(f"\nSekwencja od 5 do 9:")for i in range(5,10):    print(i, end=",")#można rozszerzyć zakres o "skok"print(f"\nSekwencja od 1 do 10 ze skokiem o 2:")for i in range(1, 11, 2):    print(i, end=",")print()      Zastosowanie pętli for do przeglądania list lista = ["element1", 10, 22.4, [1,2,3]]for element in lista:    print("Element listy:",element)  Zastosowanie pętli for do przeglądania tuple foods = ('Pizza', 'Burgers', 'Kebab')for food in foods:    print("Food is:",food)    #pamiętamy, że tuple nie zmienimy Zastosowanie pętli for do […]

8. Python – pętle


Instrukcje warunkowe if…, else…, elseif… Najprościej rzecz ujmując instrukcje warunkowe tj. if…, else…, ? oraz switch… pozwalają, w trakcie pisania programu, na rozważanie wielu możliwości odpowiadając na pytania co jeżeli? Podam wam teraz prosty przykład: Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatnia zapis tego stwierdzenia za […]

11. JAVA – instrukcje sterujące, pętle i funkcje(metody)


Pętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle posiadają alternatywne składnie struktur sterujących – pierwszy nawias klamrowy pętli zamieniamy na : i zamiast ostatniego } piszemy odpowiednio endwhile;, endfor; lub endforeach; Pętle for… i foreach… Budowa pętli for wygląda następująco for( inicjalizacja zmiennych; sprawdzenie […]

5. PHP – pętle oraz składnia alternatywna