bazy danych


Login: admin Hasło: admin baza ->baza_cms -- phpMyAdmin SQL Dump-- version 5.1.1-- https://www.phpmyadmin.net/---- Host: 127.0.0.1-- Czas generowania: 01 Mar 2022, 12:53-- Wersja serwera: 10.4.21-MariaDB-- Wersja PHP: 8.0.10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";START TRANSACTION;SET time_zone = "+00:00";/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;---- Baza danych: `baza_cms`---- […]

20. PHP – logowanie


Rozszerzamy skrypt z poprzednich zajęć o możliwość dodawania i usuwania rekordów w bazie. Przypominam, że w poniższym kodzie nie dokonaliśmy jeszcze zabezpieczeń odbieranych z formularza danych. Należy dokonać dodatkowo walidacji odbieranych danych, która uchroni nas przed atakami SQL Injection, a zapytania do bazy najlepiej opracowywać z wykorzystaniem Prepared Statements, o […]

19. PHP – skrypty zmieniające dane w bazie danych


PHP oferuje kilka możliwości połączenia z bazą danych: Podejście proceduralne MySQLi $db = mysqli_connect($serwer, $user, $pass, $baza); czyli przy domyślnych ustawieniach serwera: $db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'twoja_baza_danych'); sprawdzamy, czy połączenie zostało nawiązane: if(!$db) error_log('Błąd połączenia: '. mysqli_connect_error()); Możemy wykorzystać jeden z dostępnych komunikatów błędów: mysqli_connect_errno() – Returns the error […]

18. PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie ...