PHP – skrypty zmieniające dane w bazie danych<?php
//dane do bazy
$serwer='localhost'; //127.0.0.1  
$user='root';
$pass='';
$baza='baza_aplikacje';

//łączenie z bazą
$db = new mysqli($serwer, $user, $pass, $baza);
if(!$db)
{
	die('Błąd połączenia: '.mysql_error());
}
else
{
	echo 'Połączenie nawiązano<br><br>';
}
//dodawanie rekordów do tabeli w bazie
$rezultat_zapytania = $db->query("INSERT INTO tabela (tekst) VALUES ('ttttt tekst')");


if($rezultat_zapytania===TRUE){echo "wykonano zapytanie: INSERT INTO tabela (tekst) VALUES ('ttttt tekst')<br><br>";} else {echo 'nie wykonano zapytania<br><br>';}//wybieranie elementów z bazy i ich wyświetlanie
$wyniki=$db->query("SELECT * FROM tabela");


if(!$wyniki){echo 'nie wykonano zapytania<br><br>';} else {echo "wykonano zapytanie: SELECT * FROM tabela<br><br>";}


echo '<pre>';
echo print_r($wyniki);
echo '</pre>';
echo $wyniki->num_rows.' wiersze<br>';


//wyświetlanie wyników po kolei
while($kolumna=$wyniki->fetch_array())
{
	echo $kolumna['id_tabela'].'=>'.$kolumna['tekst'].'<br>';
}
$db->close();  //Zamknij połączenie na końcu.
?>