PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie danych


W pierwszej kolejności należy utworzyć bazę danych i wypełnić ją przykładowymi danymi.

Na potrzeby przykładu utworzyłam bazę o nazwie operacje_db, o strukturze:

W następnym kroku połączymy się z bazą i wyciągniemy dane z utworzonej tabeli.

 <?php
 //ustawiamy dane do bazy
 $serwer='localhost'; //lub 127.0.0.1 - to jest nazwa serwera 
 $user='root'; //użytkownik bazy danych
 $pass=''; //hasło do bazy
 $baza='operacje_db'; //nazwa bazy

 //łączenie z bazą
 $db = new mysqli($serwer, $user, $pass, $baza); //podejście obiektowe - korzystamy z klasy PHP o nazwie mysqli
 //$db = mysqli_connect($serwer, $user, $pass, $baza); //tak jest w podejściu strukturalnym

 //sprawdzamy czy się łączy
 if(!$db)
 {
   die('Błąd połączenia: '.mysql_error());
 }
 else
 {
    echo 'Połączenie nawiązano<br />';


    // wyciągamy wszystko z tabeli "test"
    $sql="SELECT * FROM `test` ";
    $wynik=$db->query($sql);

    /* możemy podejrzeć co otrzymaliśmy
    echo '<pre>';
    print_r($db);
    echo '</pre>';

    echo '<pre>';
    print_r($wynik);
    echo '</pre>';
    */

    $ile_wierszy=$wynik->num_rows;
    echo 'ilość wierszy '.$ile_wierszy.'<br />';

    //wyciągamy dane z zapytania
    echo '<table>';
    echo '<tr><td>Imie</td><td>Nazwisko</td></tr>';
    //pętla po rekordach z bazy
    for ($i=0; $i <$ile_wierszy; $i++)
      {
        $wiersz = $wynik->fetch_assoc();
        echo '<tr>';
        echo '<td>'.$wiersz['imie'].'</td>';
        echo '<td>'.$wiersz['nazwisko'].'</td>';
        echo '</tr>';
      }
    echo '</table>';
 

    można to też zrobić za pomocą foreach
    foreach($wynik as $row) { 
    echo $row["id"].'-'.$row['imie'].'<br/>';
   }  


 } 
 $db->close(); //zamykamy połączenie
?>