JavaScript – Zadania – instrukcje warunkowe


Zanim przystąpicie do zadań właściwych, przećwiczcie umiejętność zmiany wartości pola w HTML:

Ćwiczenie 1: Do treści strony wstaw div-a z id=”wynik”. Zdefiniuj dwie zmienne a o wartości 15 i b o wartości 5. Tekst wynik: i wynik dodawanie zmiennych wstrzyknij do div-a z id=”wynik”.

<div id=”wynik”></div>

———————————————————————————————————————————–

Chcąc wstrzyknąć kod HTML do wybranego elementu, wykorzystujemy metodę inneHTML().

document.getElementById(„wynik”).innerHTML = „nowa treść”


Ćwiczenie 2: Do treści strony wstaw div-a z id=”wynik”. Zdefiniuj dwie zmienne a o wartości 75 i b o wartości 123. Do div-a zid=”wynik” wstrzyknij działanie dodawania zmiennych jako nagłówek 1 stopnia.

<div id=”wynik”></div>

———————————————————————————————————————————–

Chcąc wstrzyknąć kod HTML do wybranego elementu, wykorzystujemy metodę inneHTML().

document.getElementById(„wynik”).innerHTML = „nowa treść”

———————————————————————————————————————————–

Instrukcje warunkowe – zadania

Zadanie 1: Zdefiniuj zmienną nazwij ją liczba. Jeśli będzie dodatnia w div-ie z id=”opis” ma się wyświetlić np. tekst „21 – Liczba większa od zera.” napisany jako nagłówek 1 stopnia. Jeśli nie ma się pokazać np. tekst: „-3 – Zero lub liczba ujemna.”.

<div id=”opis”></div>


Jeśli warunek – liczba>0 –  jest spełniony wypisywana jest liczba i tekst: „Liczba większa od zera” jeśli warunek nie jest spełniony wyświetla się liczba i tekst „Zero lub liczba ujemna.”


Zadanie 2:

Zdefiniuj zmienną nazwij ją liczba. Jeśli będzie dodatnia w div-ie z id=”opis”ma się wyświetlić np. tekst „dodatnia”. Jeśli nie ma się pokazać np. tekst: „0/ujemna”. Wykorzystaj instrukcję warunkową if ze składnią wykorzystującą symbole ? :.

<div id=”opis”></div>


Instrukcja warunkowa if else może przyjmować 3 podstawowe zapisy.


Zadanie 3: Zdefiniuj zmienną nazwij ją liczba. Jeśli będzie dodatnia w div-ie z id=”opis”ma się wyświetlić np. tekst „21 – Liczba większa od zera.”napisany jako nagłówek 1 stopnia. Dla liczb ujemnych ma się pokazać np. tekst: „-3 – Liczba ujemna.”. Dla zera ma się wyświetlać tekst „- Zero”.. Skorzystaj z instrukcji if – else if.

<div id=”opis”></div>


Jeśli warunek – liczba>0 –  jest spełniony wypisywana jest liczba i tekst: „Liczba większa od zera” jeśli, jeśli spełniony jest 2 warunek – liczba==0 – ma się wyświetlać liczba i tekst: „Zero”. Jeśli zaś oba warunki nie są spełnione wyświetla się liczba i tekst „Liczba ujemna.”


Zadanie 4: Napisz kod, który dla zdefiniowanej szkolnej oceny (1,2,3,4,5,6) – zmienna ocena – wypisze jej opis słowny np. dostateczny. Informacja ma być wypisana w div-ie id=”opisoceny”.

<div id=”opisoceny”></div>


Instrukcja switch porównuje wartość zadaną – zmienna ocena – z przypadkami case{}, które ma zdefiniowane, jeśli ocena spełnia,

któryś z warunków wykonywany jest dany fragment kodu. Jeśli ocena na spełnia żadnego warunku, wykonywany jest kod deafult{}


Zadanie 5: Zbadaj wartość logiczną wyrażeń: „”,0,null,undefined,”abc”,” „,7,-45


Teksty, liczby, wyrażenia zwracają wartość logiczną true lub false jeśli są „sprawdzane jako wyrażenia logiczne”. Warto wiedzieć jakie wartości są zwracane. !! czyli podwójne zaprzeczenie zwraca wartość logiczną danego wyrażenia.


Zadanie 6: Napisz skrypt, który dla 0, wypisze w konsoli tekst „Zero”, dla innych liczb tekst „Liczba różna od zera”.


Wartość logiczna liczby 0 wynosi false.


Zadanie 7: Napisz skrypt sprawdzający czy liczba jest parzysta.

Zadanie 8: Porównaj ze sobą 2 dowolne liczby i wypisz która jest większa.

Zadanie 9: Porównaj ze sobą 4 nie równe sobie liczby i wypisz największą.

Zadanie 10: Porównaj ze sobą 3 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej. Skorzystaj z algorytmów sortujących.

Zadanie 11: Porównaj ze sobą 4 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej. Skorzystaj z algorytmów sortujących.

Zadanie 12: Napisz program potrafiący rozwiązywać równanie kwadratowe: y = ax2 + bx + c. Przypominamy, że ilość rozwiązań zależy od wartości tzw. współczynnika Δ (Δ = b2 − 4ac).

Zadanie 13: Zrealizuj kalkulator, który dla zadanych liczb w zależności od wartości zmiennej wybor wykonuje: mnożenie, dzielenie, odejmowanie, dodawanie. Użyj instrukcji “switch”.

Zadanie 14: Napisz program, który dla danego punktu na płaszczyźnie sprawdzi, w której ćwiartce układu współrzędnych się on znajduje. Może jednak być tak, że punkt nie znajduje się w żadnej ćwiartce – leży na jednej z osi lub w środku układu współrzędnych. Wówczas program powinien to stwierdzić. Na wejściu znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone spacją, x i y(−1 000 000 000≤x, y≤1 000 000 000), oznaczające współrzędne danego punktu. Jeżeli podany punkt nie leży na żadnej z osi, Twój program powinien wypisać: I, II, III lub IV, w przypadku gdy punkt należy do, odpowiednio, pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej ćwiartki układu współrzędnych. Jeżeli punkt leży w środku układu współrzędnych, program powinien wypisać liczbę 0. W przeciwnym razie, program powinien wypisać OX (duże O i duże X), jeśli punkt leży na osi X, a OY – jeśli punkt leży na osi Y.
Przykład
Dla danych wejściowych:
5 7
poprawnym wynikiem jest:
I
a dla danych wejściowych:
0 -1000000000
poprawnym wynikiem jest:
OY
natomiast dla danych wejściowych:
0 0

Zadanie 15: Twoim zadaniem jest stwierdzić, czy z trzech odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt o dodatnim polu. Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera trzy liczby naturalne a,b,c(1≤a, b, c≤1 000 000 000), oddzielone spacjami. Liczby te oznaczają długości trzech odcinków. Twój program powinien wypisać jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy z odcinków o długościach takich jak na wejściu można zbudować niezdegenerowany trójkąt, czyli trójkąt o dodatnim polu.
Przykład
Dla danych wejściowych:
8 7 5
poprawnym wynikiem jest:
TAK
a dla danych wejściowych:
1 10 2
poprawnym wynikiem jest:
NIE
oraz dla danych wejściowych:
4 4 8
poprawnym wynikiem jest:
NIE

Zadanie 16: Napisz instrukcję switch wyświetlającą na podstawie zmiennej całkowitej “nr” nazwę miesiąca słownie.
 
Zadanie 17: Napisz instrukcje która na podstawie zmiennej całkowitej ocena wyświetla jedna z informacji: brak promocji do następnej klasy, promocja do następnej klasy, promocja z oceną celującą.
 
Zadanie 18: Napisz instrukcję switch, która dla przekazanej jako parametr całkowity oceny wyświetli ją słownie.
 
Zadanie 19: Napisz instrukcję switch, która wczytuje kwotę w złotych, a następnie przelicza ją na taka walutę jaką wybierze użytkownik: funty, dolary, euro….
 
Zadanie 20: Napisz instrukcję switch, która przelicza metry na inne jednostki miary.

Zadanie 21: Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna x jest większa od liczby 20 (użyj instrukcji warunkowej if)

Zadanie 22: Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna z jest liczbą trzycyfrową (użyj instrukcji warunkowej if)

Zadanie 23: Napisz skrypt, który w zależności od wartości zmiennej age umieszcza odpowiedni napis na stronie:

• jeżeli wiek mniejszy od 18, wyświetl: “Jeszcze nie możesz głosować”
• jeżeli wiek większy lub równy 18, wyświetl: “Możesz tylko głosować”
• jeżeli wiek większy lub równy 21, wyświetl: “Możesz głosować i kandydować do Sejmu”
• jeżeli wiek większy lub równy 30, wyświetl: “Możesz głosować i kandydować do Sejmu i Senatu”
• jeżeli$wiek większy lub równy 35, wyświetl: “Możesz głosować, kandydować do Sejmu i Senatu oraz
na Prezydenta”
Zadanie zrealizuj za pomocą instrukcji warunkowej if oraz Switch

Zadanie 24: Napisz skrypt, używając instrukcji switch, który umieszcza na stronie odpowiednią liczbę znaków + (plus) w zależności od wartości zmiennej ile:

  • jeżeli ile równe 1: wyświetl: +
  • jeżeli ile równe 2: wyświetl: ++
  • jeżeli ile równe 3: wyświetl: +++
  • jeżeli ile równe 9: wyświetl: +++++++++
  • jeżeli ile mniejsze od 1 lub większe od 9: wyświetl: “Wartość poza zakresem”

Zadanie 25: Napisz skrypt, używając instrukcji switch, który umieszcza na stronie napis z numerem kwartału roku w od zmiennej miesiac:

  • jeżeli miesiac równe 1,2, lub 3: wyświetl: “Kwartał I”
  • jeżeli miesiac równe 4,5, lub 6: wyświetl: “Kwartał II”
  • jeżeli miesiac równe 7,8, lub 9: wyświetl: “Kwartał III”
  • jeżeli miesiac równe 10,11, lub 12: wyświetl: “Kwartał IV”
  • jeżeli miesiac mniejsze od 1 lub większe od 12: wyświetl: “Błędny numer miesiąca”