JavaScript – Zadania – pętle


Zadanie 1 Za pomocą pętli for wypisz na ekranie dowolne znaki, tak aby układały się w 2 wiersze po 10 znaków.

Zadanie 2: Za pomocą pętli for, while i do… while napisz skrypt, który będzie zwiększał zmienną i od 1 do 100 o 2, a następnie zmniejszał ją do 1 o 4.

Zadanie 3: Napisz skrypt, który dla zmiennej n=10 i n>0 będzie ją zmniejszał o 1 i wypisywał: wartości kwadratów zmiennej n; następnie wartości kwadratów zmiennej n dla n parzystych.

Zadanie 4: Za pomocą pętli for, while i do… while napisz skrypt, który wypisze ilość iteracji pętli dla zmiennej i<=10. Tam gdzie to możliwe zastosuj i++, ++i, i– -, – –i.

Zadanie 5: Napisz skrypt, który sprawdzi, czy podana liczba jest liczbą pierwszą.

Zadanie 6: Napisz skrypt, który za pomocą znaków * (gwiazdki) narysuje kwadrat. Gwiazdki leżące na obwodzie mają mieć kolor niebieski, a gwiazdki leżące na przekątnych zielone.

Zadanie 7: Napisz skrypt, który po podaniu przez użytkownika promienia koła, za pomocą znaków * (gwiazdki), narysuje je.

Zadanie 8: Oblicz ilość bloków z jakich został zbudowany sześcian o boku długości 6.

Zadanie 9: Wyświetl kolejno liczby od 1 do 10 (każda w nowej linii). Wykorzystaj pętle for

Zadanie 10: Wyświetl liczby malejąco od 10 do 0. Użyj pętli for.

Zadanie 11: Wyświetl kolejno liczby od 10 do 0 z krokiem 0,5. Użyj pętli for.

Zadanie 12: Wyświetl: “JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 JS7 JS8 JS9 JS10”. Użyj pętli while

Zadanie 13: Napisz skrypt z użyciem pętli do…while wyświetlający następującą listę:

• Element nr 1

• Element nr 2

• Element nr 3

• Element nr 4

Zadanie 14: Napisz skrypt sumujący wszystkie liczby nieparzyste z przedziału od 0 do 10. Użyj instrukcji continue.

Zadanie 15: Napisz skrypt wyświetlający: “1-2-3-5-6-7-8-9”. Użyj dowolnej pętli i instrukcji przerywającej (wykluczono wartość 4).