2. PHP – pierwszy skrypt, echo, komentarze.


Na zakończenie ostatniego tematu poprosiłam Cię o stworzenie „zeszytu elektronicznego”. W panelu lewym Twojego „zeszytu” dodaj link o treści: „PHP – pierwszy skrypt, echo, komentarze.”, który przeniesie Cię do podstrony o nazwie: „data_dziesiejszych_zajec.php” (oczywiście wpisz datę zajęć np. 280918.php).

Pamiętaj, że wszystkie pliki muszą być zapisane w lokalizacji c:\xampp\htdocs\

Uwaga: skrypty php muszą być zapisane w pliku z rozszerzeniem .php, NIE .html.

Uruchom Xampp Control Panel i wystartuj usługi Apache i MySQL. Uruchom przeglądarkę internetową wpisując w pasku adresu: localhost.

Jesteś gotowy do pracy.

Składnia PHP

O składni języka PHP mówiliśmy na poprzedniej lekcji, ale w celu przypomnienia, aby skrypt PHP został prawidłowo zinterpretowany musi znajdować się pomiędzy znakiem rozpoczęcia i zamknięcia:

<?php 
    .......................
?>

Komentarze

Pamiętasz jak wygląda komentarz w HTML?

<!-- komentarz -->

Komentarze w języku PHP występują w 3 postaciach:

<?php
// komentarz liniowy
# kolejny komentarz liniowy - rzadko używany
/* komentarza blokowy
kolejna linia
i kolejna
i kolejna
aż do zamknięcia komentarza */
?>

Uwaga: nie wolno zagnieżdżać w sobie komentarzy blokowych!

Komentarze są bardzo przydatnym narzędziem i nie bój się z nich korzystać.

Wyświetlanie tekstu w przeglądarce

Aby wyświetlić tekst w przeglądarce posługujemy się instrukcją echo

echo "Hello World!"; // wyświetli napis: Hello World! 

Alternatywnie możesz posłużyć się funkcją print

print "Hello World!"; // wyświetli napis: Hello World! 

Hmm… czy są identyczne?

Ich działanie jest zbliżone. Konstrukcja print bardziej przypomina funkcję: przyjmuje pojedynczy
parametr i zwraca pewną wartość (wynosi ona 1), echo jest konstrukcją językową.
echo jest odrobinę szybsza od instrukcji print, jeśli
chodzi o generowanie tekstu, gdyż nie zwraca żadnej wartości, ale ponieważ nie jest funkcją, nie da się jej użyć w bardziej skomplikowanych wyrażeniach,
w których można zastosować instrukcję print.

ale co i jak jeszcze można wyświetlać:

echo "<br>"; //w ten sposób dodajemy wyświetlanie nowej linii

//wyświetlanie wielu linii
echo "Ten zapis obejmuje wiele linii, ale zostaną one wyświetlone w jednej linii, ponieważ sama instrukcja echo nie widzi w tym przypadku znaków nowej linii"; 

echo "<br>";
echo "<br>Ten zapis również obejmuje wiele linii.<br>
Będą one wyświetlane, w wielu liniach,<br>
przez dodanie znacznika nowego wiersza."; 

echo "<br>";
//alternatywna metoda wyświetlania. PHP umożliwia tworzenie wielowierszowych ciągów znaków za pomocą operatora <<<, czyli tzw. składni heredoc (here-document) umożliwiającej dosłowne wstawianie bloków tekstowych z zachowaniem miejsc łamania wierszy i innych białych znaków (w tym wcięć).Działa pod warunkiem, iż łańcuch rozpocznie się i zakończy tym samym słowem, w tym wypadku END. Nie jest to jednak metoda często spotykana.
echo <<<_END
Ten tekst może być wielolinijkowy w w edytorze.
Sprawdź czy zostanie tak wyświetlony w przeglądarce.
_END;

echo "<br>";

//wyświetlanie znaków specjalnych tj. "" musimy poprzedzić backslash'em
echo "Jeżeli chcemy wyświetlić cudzysłów \"Przykład\"."; 

echo "<br>"; 
 
echo "Znak dolara \$";
echo "<br>";
echo "\"Tekst ujęty w znaki cudzysłowia\"";
echo "<br>";

// Wyświetlanie zawartości zmiennych 
$zmienna1 = "wartość zmiennej 1"; 
$zmienna2 = "wartość zmiennej 2"; 
echo "zmienna1 = $zmienna1, a zmienna2 = $zmienna2"; // wyświetli: zmienna1 = wartość zmiennej 1, a zmienna2 = wartość zmiennej 2

echo "<br>"; 

// używając apostrofu wyświetlamy dokładnie to co znajduje się pomiędzy apostrofami (nie pobiera zawartości zmiennej)
echo 'wartość zmiennej 1 znajduje się w $zmienna1'; // wyświetli: wartość zmiennej 1 znajduje się w $zmienna1 

echo "<br>"; 

// jeżeli wyświetlamy samą zmienną nie musimy używać cudzysłowów, ani apostrofów 
echo $zmienna1; // wartość zmiennej 1

echo "<br>"; 

echo "Wartością zmiennej \$zmienna1 jest $zmienna1 <br>"; 

echo "<br>"; 
//łączenie wielu elementów do wyświetlenia
echo $zmienna1.$zmienna2."<br>"; // za pomocą kropki dołączamy kolejne zmienne 
echo $zmienna1,$zmienna2,"<br>"; // przecinek działa podobnie, nie jest używany - stosujemy kropkę

// łączenie wielu elemetów - tekstu i zmiennych 
echo 'Można '.'łączyć '.'wiele '.'elementów '.' oraz dodawać zmienne '.$zmienna1.'<br>';

// wyświetlanie tablicowe
$tablica = array("indeks" => "wartość"); 
echo "wartość dla indeksu = {$tablica['indeks']} !"; 
// wyświetli: wartość dla indeksu = wartość !

echo "<br>";

// wyświetlanie z warunkiem jeżeli (warunek) ? 'wartość gdy prawda' : 'wartość gdy fałsz'
echo ($zmienna1) ? 'true' : 'false';

Integracja PHP z HTML

Skrypty PHP możesz umieszczać w dowolnym miejscu kodu HTML, zarówno przed i za znacznikami jak i wewnątrz nich:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <section id="<?php dowolny skrypt ?>">
     <a href="<?php echo 'https://kamakaczmarek.net'; ?>">Materiały do nauki</a>
   </section>  
  </body>
</html>

Istnieją 2 szkoły integrowania PHP z HTML: pierwsza mówi o wyświetlaniu HTML za pomocą instrukcji echo, druga o rozdzieleniu HTML i PHP i umieszczaniu w kodzie HTML wielu skryptów objętych znacznikami <?php ?>. Ty decydujesz jakiej użyjesz. Ja jestem zwolenniczką 2 szkoły, ponieważ nie tracimy kolorowania składni HTML, a poza tym w testach jest odrobinę wydajniejsza ;P

<?php
  //wyświetlanie HTML w PHP 
  echo "<p>użycie HTML w PHP".$zmienna1."</p>"; 
?>
<p>użycie PHP w HTML <?php echo $zmienna1; ?></p>
<p>użycie PHP w HTML w skróconej formie <?=$zmienna1;?></p>

Wszystkie kody zaprezentowane w tej lekcji powinny zostać zapisane w Twoim zeszycie, przetestuj ich działanie i za pomocą CSS „upiększ” ich wyświetlanie.