PHP – odbieranie danych z przeglądarki – formularze html, metody GET i POST. Wysyłanie danych do przeglądarki.


Plik formularz.php

<?php
if(empty($_GET['zapisz'])) 
{	
?>

<form method="GET" action="#">			
	<fieldset>
		<legend>Formularz:</legend>
		
		<label for="grupa">Lista rozwijana:</label>												
			<select name="grupa[]" multiple>
				<option value="">--wybierz--</option>
				<option value="0">0</option>
				<option value="1">1</option>
				<option value="2">2</option>
			</select>
		<br>	
		<label for="imie">Imię:</label> 
			<input type="text" name="imie"/>
		<br>	
		<label for="nazwisko">Nazwisko:</label> 
			<input type="text" name="nazwisko"/>
		<br>	
		<label for="wiadomosc">Wiadomość:</label> 
			<textarea name="wiadomosc" rows="5" maxlength="10000"></textarea>
		<br>
		<label for="plec">Płeć:</label> 
			<input name="plec[]" type="checkbox" value="k"/>Kobieta
			<input name="plec[]" type="checkbox" value="m"/>Mężczyzna
			<input name="plec[]" type="checkbox" value="i"/>Inne
		<br>			
		<label for="liczba">Liczba:</label> 
			<input type="number" name="liczba" />	
		<br>			
		<label for="data">Data:</label> 
			<input type="date" name="data" placeholder="rrrr-mm-dd" />
		<br>			
		<input type="hidden" name="ukryta" value="ukryta">
		<input name="zapisz" type=submit value="Zapisz">
		<input type=reset value="Wyczyść">
			
	</fieldset>
</form>
<?php
} 
else 
{ 
  
echo '<pre>';
print_r($_GET);
echo '</pre>';

  
$dane='Dane z formularza: <br>';
if(!empty($_GET['grupa']))
{	
	foreach($_GET['grupa'] as $key=>$gr)
	{  
		$dane.='Grupa'.$key.': '.$gr.';';
	} 
}
if(!empty($_GET['imie']))
{	
	$imie=$_GET['imie']; $dane.='Imie: '.$imie.'; ';
}
if(!empty($_GET['nazwisko']))
{	
	$nazwisko=$_GET['nazwisko']; $dane.='Nazwisko: '.$nazwisko.'; ';
}
if(!empty($_GET['wiadomosc']))
{		
	$wiadomosc=$_GET['wiadomosc']; $dane.='Wiadomość: '.$wiadomosc.'; ';
}
if(!empty($_GET['plec']))
{		
	foreach($_GET['plec'] as $pl)
	{  
		$dane.='Płeć: '.$pl.';';
	} 
}
if(!empty($_GET['liczba']))
{		
	$liczba=$_GET['liczba']; $dane.='Liczba: '.$liczba.'; ';
}
if(!empty($_GET['data']))
{		
	$data=$_GET['data']; $dane.='Data: '.$data.'; ';
}
if(!empty($_GET['ukryta']))
{		
	$ukryta=$_GET['ukryta']; $dane.='Ukryta wartość: '.$ukryta.'; ';
}	
echo $dane.'<br>';

	$file = "dane_z_formularza.txt"; // przypisanie zmiennej $file nazwy pliku 
  $fp = fopen($file, "r+");// uchwyt pliku, otwarcie do dopisania: "a" dopisuje dane na końcu, "w" nadpisuje dane, "r+" umieszcza dane na poczatku pliku 
  flock($fp, 2); // blokada pliku do zapisu
  fwrite($fp, $dane); // zapisanie danych do pliku
  flock($fp, 3); // odblokowanie pliku 
  fclose($fp); // zamknięcie pliku
		

  echo "Dane zostały zapisane!<br />"; 
  echo "<a href=\"podglad.php\">Zobacz wpisane dane</a>"; 

}

?>

Plik podglad.php

<?php

$file = file("dane_z_formularza.txt"); // wczytanie zawartości pliku do tablicy

foreach($file as $value) // przechodzimy przez tablicę za pomocą pętli foreach
{
	//echo $value;
	$exp = explode(";",$value);// rozbijamy poszczególne linie na części
	foreach($exp as $dana) // przechodzimy przez tablicę za pomocą pętli foreach
	{
		echo $dana."<br />";// wyświetlamy rozbity tekst
	}	
	
}
echo "<a href=\"formularze.php\">Dodaj kolejne dane </a>
<br>
<a href=\"usun_plik.php\"> Usuń plik</a>"; 

?>

Plik usun_plik.php

<?php
// usunięcie pliku
unlink("dane_z_formularza.txt");

echo "<a href=\"formularze.php\">Dodaj dane</a><br><br>"; 
echo "Plik został usunięty";
?>