13. PHP – odbieranie danych z przeglądarki – formularze html, metody GET i POST. Wysyłanie danych do przeglądarki.


Plik formularz.php

<?php
/*
echo "<pre>";
print_r($_GET);
//var_dump($_GET);
echo "</pre>";
*/
if (!empty($_GET['przycisk'])) //isset()
{
  if (!empty($_GET['imie']) && !empty($_GET['nazwisko'])) {
    $imie = $_GET['imie'];
    echo "<p>Witaj {$_GET['nazwisko']} $imie na mojej stronie.</p>";

    $info = "<p>Przekazałeś następujące dane: </p>";
    if (!empty($_GET['wiadomosc'])) $info .= "<p>Wiadomość: {$_GET['wiadomosc']}</p>";

    if (!empty($_GET['plec'])) $info .= "<p>Płeć: {$_GET['plec']}</p>";

    if (!empty($_GET['gra1']) || !empty($_GET['gra2']) || !empty($_GET['gra3'])) {
      $info .= "<p>Ulubione gry: ";
      if (!empty($_GET['gra1'])) $info .= $_GET['gra1'] . ", ";
      if (!empty($_GET['gra2'])) $info .= $_GET['gra2'] . ", ";
      if (!empty($_GET['gra3'])) $info .= $_GET['gra3'] . ", ";
      $info .= "</p>";
    }

    if (!empty($_GET['food'])) {
      $info .= "<p>Ulubione jedzenie: ";
      foreach ($_GET['food'] as $f) {
        $info .= $f . ", ";
      }
      $info .= "</p>";
    }

    if (!empty($_GET['klasa'])) $info .= "<p>Klasa: {$_GET['klasa']}</p>";

    if (!empty($_GET['hobby'])) {
      $info .= "<p>Hobby: ";
      foreach ($_GET['hobby'] as $h) {
        $info .= $h . ", ";
      }
      $info .= "</p>";
    }
    $info .= "<hr>";
    echo $info;


    //zapis do pliku
    $file = "dane.txt";
    $f = fopen($file, 'a+');
    flock($f, 2);
    fwrite($f, $info);
    flock($f, 3);
    fclose($f);
  } else {
    echo "Wprowadź wszystkie dane.<br/><br/>";
  }
} else {
  echo "Prześlij formularz.<br/><br/>";
}
?>

<form action="" method="GET">
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  <br /><br />
  <p>Wiadomość: <textarea name="wiadomosc" cols="30" rows="10"></textarea></p>
  <p>Płeć:
    <input type="radio" name="plec" value="k"> Kobieta
    <input type="radio" name="plec" value="m"> Mężczyzna
    <input type="radio" name="plec" value="i"> inne
  </p>
  <p>Ulubione gry:
    <input type="checkbox" name="gra1" value="CS"> CS
    <input type="checkbox" name="gra2" value="LOL"> LOL
    <input type="checkbox" name="gra3" value="WOW"> WOW
  </p>
  <p>Ulubione jedzenie:
    <input type="checkbox" name="food[]" value="pizza"> pizza
    <input type="checkbox" name="food[]" value="bigos"> bigos
    <input type="checkbox" name="food[]" value="jajecznica"> jajecznica
    <input type="checkbox" name="food[]" value="lody"> lody
    <input type="checkbox" name="food[]" value="zurek"> żurek
    <input type="checkbox" name="food[]" value="cos"> coś
  </p>
  <p>Klasa:
    <select name="klasa">
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
    </select>
  </p>

  <p>Hobby:
    <select name="hobby[]" multiple>
      <option value="IT">IT</option>
      <option value="PHP">PHP</option>
      <option value="sport">sport</option>
      <option value="ryby">ryby</option>
    </select>
  </p>

  <p><input type="submit" name="przycisk" value="Wyślij" /></p>
</form>

<a href="podglad.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Podgląd pliku</a>

?>

Plik podglad.php

<?php

/*********************************************
* plik podglad.php
*********************************************/
$plik = fopen('dane.txt','r'); 
$zawartosc = ''; 
// przypisanie zawartości do zmiennej 
while(!feof($plik)) 
{ 
  $linia = fgets($plik); 
  $zawartosc .= $linia; 
} 
echo $zawartosc; 
echo "<a href=\"formularz.php\">Dodaj kolejne dane </a>
<br>
<a href=\"del.php\"> Usuń plik</a>"; 

?>

Plik usun_plik.php

<?php
// usunięcie pliku
unlink("dane.txt");

echo "<a href=\"formularz.php\">Dodaj dane</a><br><br>"; 
echo "Plik został usunięty";
?>