4. PHP – instrukcje sterujące – instrukcje warunkowe, wyboru oraz operator warunkowy


Instrukcje warunkowe

if…, else…, elseif…

Najprościej rzecz ujmując instrukcje warunkowe tj. if…, else…, ? oraz switch… pozwalają, w trakcie pisania programu, na rozważanie wielu możliwości odpowiadając na pytania co jeżeli?

Podam wam teraz prosty przykład:

Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatnia

zapis tego stwierdzenia za pomocą instrukcji if będzie wyglądał następująco:

if($liczba>0) echo "jest dodatnia";

Jeżeli potrzebujemy rozwinąć naszą myśl o zapytanie „a co gdy warunek nie jest spełniony?” – używamy else.

Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatniaw przeciwnym wypadku napisz, że nie jest dodatnia

if($liczba>0) {echo "jest dodatnia";} else {echo "nie jest dodatnia";}

Oczywiście instrukcje możemy zagnieżdżać jedna w drugiej.

Może zajść sytuacja, że przed użyciem else chcemy sprawdzić jeszcze jakieś inne warunki, wtedy przychodzi nam z pomocą instrukcja elseif.

if($liczba>0) 
{
echo "jest dodatnia";
} 
elseif($liczba==0)
{
echo "liczba jest zerem";
}
else 
{
echo "jest ujemna";
}

switch

Gdy wiemy, że nasza zmienna będzie przyjmowała jakieś konkretne wartości, możemy użyć wtedy instrukcji switch.

switch ($plec)
{
case "K":
echo "Kobieta";
break;
case "M":
echo "Mężczyzna";
break;
default:
echo "Nierozpoznany wybór";
break;
}

break; używamy by przerwać działanie instrukcji, gdy warunek zostanie spełniony.

default; oznacza akcję domyślą, gdy żaden z warunków nie zostanie spełniony.

Alternatywna składnia if i switch

Występuje alternatywa zapisów przedstawionych wyżej – można zastąpić nawias { znakiem : i zamiast zamykającego } użyć odpowiednio endif; lub endswitch;

Przykład dla if:

if ($a == 5):
  echo "a jest równe 5";
  echo "...";
elseif ($a == 6):
  echo "a jest równe 6";
  echo "!!!";
else:
  echo "a nie jest 5 ani 6";
endif;

Przykład dla switch:

switch ($plec):
case "K":
echo "Kobieta";
break;
case "M":
echo "Mężczyzna";
break;
default:
echo "Nierozpoznany wybór";
break;
endswitch;

ta forma zapisu jest bardzo rzadko spotykana.

Zadania do wykonania:

Zadanie 1: Napisz program sprawdzający czy liczba jest parzysta.

Rozwiązanie:
$a = 5;	
if($a==0){echo 'podałeś 0';}
elseif ($a%2==0) 
{
	echo 'parzysta';
}
else
{
	echo 'nieparzysta'; 
}
echo '<br /><br />';

Zadanie 2: Porównaj ze sobą 2 dowolne liczby i wypisz która jest większa.

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 2: Porównaj ze sobą 2 dowolne liczby i wypisz która jest większa.</u></br></br>";
$a = 10;
$b = 5;
$warunek = $a > $b;
echo "porównujemy liczby $a i $b</br>";
if ($warunek) 
{
	echo 'większa jest liczba $a='.$a;
}
else
{
	echo 'większa jest liczba $b='.$b; 
}
echo '<br /><br />';

Zadanie 3: Porównaj ze sobą 4 nie równe sobie liczby i wypisz największą.

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 3: Porównaj ze sobą 4 nie równe sobie liczby i wypisz największą.</u></br></br>";
$a = 10;
$b = 5;
$c = 18;
$d = 1;	
$m=$a;
echo "porównujemy liczby: $a, $b, $c, $d</br>";	
if($b > $m) {$m = $b;}
if($c > $m) {$m = $c;}
if($d > $m) {$m = $d;} 	
echo 'większa z liczb to '.$m; 	
echo '<br /><br />';	

Zadanie 4: Porównaj ze sobą 3 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej.

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 4: Porównaj ze sobą 3 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej.</u></br></br>";
$a = 10;
$b = 5;
$c = 18;	
echo "porównujemy liczby: $a, $b, $c</br>";	
$min = $a; //zakladamy ze jest to najmniejsza	
if ($b < $a && $b < $c) {$min = $b;} 			
if ($c < $a && $c < $b) {$min = $c;}	 
$max = $a; //zakladamy ze jest to największa
if ($b > $max) {$max = $b;} 
if ($c > $max) {$max = $c;} 
if($a != $min && $a != $max) {$mid = $a;}
if($b != $min && $b != $max) {$mid = $b;}
if($c != $min && $c != $max) {$mid = $c;}  	
echo 'większa z liczb to '.$max.', '.$mid.', '.$min; 	
echo '<br /><br />';	

Zadanie 5: Porównaj ze sobą 4 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej.

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 5: Porównaj ze soba 4 nie równe sobie liczby i wypisz je w kolejności od największej do najmniejszej.</u></br></br>";
$a = 10;	
$b = 5;	
$c = 18;	
$d = 1;	
echo "porównujemy liczby: $a, $b, $c, $d</br>";	
//szukamy najmniejszej
if ($a < $b && $a < $c && $a < $d) {$l1 = $a;} 
elseif ($b < $a && $b < $c && $b < $d) {$l1 = $b;}	
elseif ($c < $a && $c < $b && $c < $d) {$l1 = $c;}
else $l1 = $d; 
$l4 = $a; //zakladamy ze jest to ostatnia liczba
if ($b > $l4) {$l4 = $b;} 
if ($c > $l4) {$l4 = $c;} 
if ($d > $l4) {$l4 = $d;}	 
if($a != $l1 && $a != $l4) {$m2 = $a;}
if($b != $l1 && $b != $l4) 	{
	$m1 = $b;	(empty($m2) ? $m2 = $b : $m2 = $m2);
}
if($c != $l1 && $c != $l4) 
{
	$m1 = $c;	(empty($m2) ? $m2 = $c : $m2 = $m2);
}
if($d != $l1 && $d != $l4) {$m1 = $d; $m2 = $m2;}
($m1 > $m2 ? $l2 = $m2 : $l2 = $m1);
($m1 < $m2 ? $l3 = $m2 : $l3 = $m1);  	
echo 'większa z liczb to '.$l4.', '.$l3.', '.$l2.', '.$l1; 	
echo '<br /><br />';	

Zadanie 6: Napisz program potrafiący rozwiązywać równanie kwadratowe: y = ax2 + bx + c. Przypominamy, że ilość rozwiązań zależy od wartości tzw. współczynnika Δ (Δ = b2 − 4ac).

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 6: Napisz skrypt, obliczający pierwiastki trójmianu kwadratowego ax<sup>2</sup> + bx + c = 0.	Za obliczanie pierwiastka kwadratowego odpowiada funkcja sqrt(\$zmienna)</u></br></br>";	
$a = 1; 
$b = 2;
$c = 1;
$delta = $b * $b - 4 * $a * $c; //obliczamy wg wzoru
if ($delta > 0)
{
	$x1 = (-$b - sqrt($delta)) / 2 * $a; //sqrt() pierwiastek kwadratowy
	$x2 = (-$b + sqrt($delta)) / 2 * $a;
	echo ' posiada dwa pierwiastki x1 = '.$x1.', x2 = '.$x2;
}
else if ($delta == 0)
{
	$x = -$b / 2 * $a;
	echo ' posiada jeden pierwiastek x = '.$x;
}
else echo ' nie posiada pierwiastków';

Zadanie 7: Zrealizuj kalkulator, który dla zadanych liczb w zależności od wartości zmiennej $wybor wykonuje: mnożenie, dzielenie, odejmowanie, dodawanie. Użyj instrukcji „switch”.

Rozwiązanie:
echo "<u>Zadanie 7: Kalkulator</u></br></br>"; 
$liczba1 = 4;
$liczba2 = 2;
$wybor = '/';
switch ($wybor)
{
 case "+":  echo $liczba1+$liczba2;
  break;
 case "-":  echo $liczba1-$liczba2;
  break;
 case "*":  echo $liczba1*$liczba2;
  break;
 case "/":  echo $liczba1/$liczba2;
  break;
}

Zadanie 8: Napisz program, który dla danego punktu na płaszczyźnie sprawdzi, w której ćwiartce układu współrzędnych się on znajduje. Może jednak być tak, że punkt nie znajduje się w żadnej ćwiartce – leży na jednej z osi lub w środku układu współrzędnych. Wówczas program powinien to stwierdzić. Na wejściu znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone spacją, x i y(−1 000 000 000≤x, y≤1 000 000 000), oznaczające współrzędne danego punktu. Jeżeli podany punkt nie leży na żadnej z osi, Twój program powinien wypisać: I, II, III lub IV, w przypadku gdy punkt należy do, odpowiednio, pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej ćwiartki układu współrzędnych. Jeżeli punkt leży w środku układu współrzędnych, program powinien wypisać liczbę 0. W przeciwnym razie, program powinien wypisać OX (duże O i duże X), jeśli punkt leży na osi X, a OY – jeśli punkt leży na osi Y.
Przykład
Dla danych wejściowych:
5 7
poprawnym wynikiem jest:
I
a dla danych wejściowych:
0 -1000000000
poprawnym wynikiem jest:
OY
natomiast dla danych wejściowych:
0 0

Zadanie 9: Twoim zadaniem jest stwierdzić, czy z trzech odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt o dodatnim polu. Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera trzy liczby naturalne a,b,c(1≤a, b, c≤1 000 000 000), oddzielone spacjami. Liczby te oznaczają długości trzech odcinków. Twój program powinien wypisać jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy z odcinków o długościach takich jak na wejściu można zbudować niezdegenerowany trójkąt, czyli trójkąt o dodatnim polu.
Przykład
Dla danych wejściowych:
8 7 5
poprawnym wynikiem jest:
TAK
a dla danych wejściowych:
1 10 2
poprawnym wynikiem jest:
NIE
oraz dla danych wejściowych:
4 4 8
poprawnym wynikiem jest:
NIE

Zadanie 10: Napisz instrukcję switch wyświetlającą na podstawie zmiennej całkowitej „nr” nazwę miesiąca słownie.
Zadanie 11: Napisz instrukcje która na podstawie zmiennej całkowitej ocena wyświetla jedna z informacji: brak promocji do następnej klasy, promocja do następnej klasy, promocja z oceną celującą.
Zadanie 12: Napisz instrukcję switch, która dla przekazanej jako parametr całkowity oceny wyświetli ją słownie.
Zadanie 13: Napisz instrukcję switch, która wczytuje kwotę w złotych, a następnie przelicza ją na taka walutę jaką wybierze użytkownik: funty, dolary, euro….
Zadanie 14: Napisz instrukcję switch, która przelicza metry na inne jednostki miary.
 
 

Zadanie 15: Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna $x jest większa od liczby 20 (użyj instrukcji warunkowej if)

Zadanie 16: Napisz skrypt, który sprawdzi, czy zmienna $z jest liczbą trzycyfrową (użyj instrukcji warunkowej if)

Zadanie 17: Napisz skrypt, który w zależności od wartości zmiennej $age umieszcza odpowiedni napis na stronie:

• jeżeli $wiek mniejszy od 18, wyświetl: „Jeszcze nie możesz głosować”
• jeżeli $wiek większy lub równy 18, wyświetl: „Możesz tylko głosować”
• jeżeli $wiek większy lub równy 21, wyświetl: „Możesz głosować i kandydować do Sejmu”
• jeżeli $wiek większy lub równy 30, wyświetl: „Możesz głosować i kandydować do Sejmu i Senatu”
• jeżeli $wiek większy lub równy 35, wyświetl: „Możesz głosować, kandydować do Sejmu i Senatu oraz
na Prezydenta”
Zadanie zrealizuj za pomocą instrukcji warunkowej if oraz Switch

Zadanie 18: Napisz skrypt, używając instrukcji switch, który umieszcza na stronie odpowiednią liczbę znaków + (plus) w zależności od wartości zmiennej $ile:

 • jeżeli $ile równe 1: wyświetl: +
 • jeżeli $ile równe 2: wyświetl: ++
 • jeżeli $ile równe 3: wyświetl: +++
 • jeżeli $ile równe 9: wyświetl: +++++++++
 • jeżeli $ile mniejsze od 1 lub większe od 9: wyświetl: „Wartość poza zakresem”

Zadanie 19: Napisz skrypt, używając instrukcji switch, który umieszcza na stronie napis z numerem kwartału roku w od zmiennej $miesiac:

 • jeżeli $miesiac równe 1,2, lub 3: wyświetl: „Kwartał I”
 • jeżeli $miesiac równe 4,5, lub 6: wyświetl: „Kwartał II”
 • jeżeli $miesiac równe 7,8, lub 9: wyświetl: „Kwartał III”
 • jeżeli $miesiac równe 10,11, lub 12: wyświetl: „Kwartał IV”
 • jeżeli $miesiac mniejsze od 1 lub większe od 12: wyświetl: „Błędny numer miesiąca”