4. Python – operatory


STOSOWANIE OPERATORÓW

OPERATORY ARYTMETYCZNE

dodawanie: a + b = 10 + 3 = 13
odejmowanie: a – b = 10 – 3 = 7
mnożenie: a * b = 10 * 3 = 30
dzielenie: a / b = 10 / 3 = 3.3333333333333
dzielenie całkowite: a // b = 10 // 3 = 3 (zwraca tylko część całkowitą)
dzielenie modulo: a % b = 10 % 3 = 1
potęgowanie: a ** b = 10 ** 3 = 1000
negacja: -a = -10

4 * "napis" wyświetli napis 4 razy

Należy pamiętać że ** ma wyższą precedencję niż -
a to oznacza, że:
-4**2 zostanie zinterpretowane jako -(4**2) i zwróci -16.
Aby tego uniknąć i otrzymać 16, należy zastosować zapis (-4)**2.

OPERATOR PRZYPISANIA

przypisanie: c = 5

ŁĄCZONE OPERATORY PRZYPISANIA

c += $d to jest to samo co c = c + d
c -= $d to jest to samo co c = c – d
c *= $d to jest to samo co c = c * d
c /= $d to jest to samo co c = c / d
c %= $d to jest to samo co c = c % d
c//= $d to jest to samo co c = c // d
c **= $d to jest to samo co c = c ** d

PRE- I POSTINKREMENTACJA ORAZ DEKREMENTACJA

Te operatory w Python nie istnieją. Spotykane w innych językach operatory i++ lub ++i oraz i– lub –i nie mają tutaj zastosowania.

Korzystamy z zapisu i+=1 lub i=i+1

OPERATORY ŁĄCZENIA CIĄGÓW

łączenie ciągów: a,b = 10,3 = 10 3

OPERATORY PORÓWNANIA

a==b sprawdza czy są takie same i zwraca wartość true lub false, czyli 10 == 3 zwraca false

a is b sprawdza dodatkowo identyczność zmiennych, czyli czy są tym samym obiektem

a>b sprawdza czy a jest większe od b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 > 3 zwraca true

a<b sprawdza czy a jest mniejsze od b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 < 3 zwraca false

a>=b sprawdza czy a jest większe lub równe b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 >= 3 zwraca true

a<=b sprawdza czy a jest mniejsze lub równe b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 <= 3 zwraca false

a<>b sprawdza czy są różne i zwraca wartość true lub false, czyli 10 <> 3 zwraca true

a is not b sprawdza czy nie są identyczne, czyli czy nie są tym samym obiektem

OPERATORY LOGICZNE I ICH BITOWE ODPOWIEDNIKI

print(a < 10 and b != 2) oba warunki muszą być spełnione, zwraca true lub false

print(a == 7 & b == 2) oba warunki muszą być spełnione, zwraca true lub false

print($a >= 5 or $b > 7) jeden lub oba warunki są spełnione, zwraca true lub false

print(10 == 5 | 2 > 6) jeden lub oba warunki są spełnione, zwraca true lub false

print(a == 5 xor b == 3) tylko jeden z warunków musi być spełniony, ale nie oba, zwraca true lub false

print(a == 5 ^ b == 3) tylko jeden z warunków musi być spełniony, ale nie oba, zwraca true lub false

print(not(x < 5 and x < 10)) zaprzeczenie, zwraca true lub false

Ćwiczenie 1

Napisz program, który obliczy pole koła o promieniu 5 cm.

Przyjmij w przybliżeniu wartość liczby pi: pi = 3.14

Oczekiwany wynik:

  1. Pole koła wynosi: 78.5 cm2

 

Ćwiczenie 2

Napisz program, który wyznaczy wartość przyszłą kwoty 1000 PLN przy rocznej stopie procentowej 3%, kapitalizacji rocznej oraz 5-letnim okresie inwestycji. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy.

Oczekiwany wynik:

  1. Wartość końcowa inwestycji wynosi: 1159.27 PLN