9. Python – biblioteki, moduły, pakiety


Biblioteka NumPy

https://www.w3schools.com/python/numpy/default.asp

wspiera pracę z tabelami

Biblioteka Pandas

https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp

służy do analizy danych

Biblioteka SciPy

https://www.w3schools.com/python/scipy/index.php

służy do rozwiązywania problemów naukowych i matematycznych

Biblioteka Matplotlib

https://www.w3schools.com/python/matplotlib_intro.asp

służy do tworzenia wykresów

Moduły i tworzenie własnych modułów:

https://www.w3schools.com/python/python_modules.asp

JSON

https://www.w3schools.com/python/python_json.asp

Wyrażenia regularne:

https://www.w3schools.com/python/python_regex.asp

Operacje na dacie

https://docs.python.org/3/library/calendar.html?highlight=functions

Operacje na czasie

https://docs.python.org/3/library/time.html?highlight=functions

Operacje na dacie i czasie

https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp

Operacje matematyczne

https://www.w3schools.com/python/python_math.asp

https://www.w3schools.com/python/module_math.asp

https://www.w3schools.com/python/module_cmath.asp

Formatowanie ciągów znaków

https://www.w3schools.com/python/python_string_formatting.asp

Losowanie

https://www.w3schools.com/python/module_random.asp

Żądania url

https://www.w3schools.com/python/module_requests.asp

Statystyka

https://www.w3schools.com/python/module_statistics.asp

Kalendarz

https://docs.python.org/3/library/calendar.html?highlight=functions

Kolekcje

https://docs.python.org/3/library/collections.html?highlight=functions#

Instalowanie pakietów

https://www.w3schools.com/python/python_pip.asp

Ćwiczenia:

Ćwiczenie 1: Wykorzystując moduł wbudowany calendar wydrukuj do konsoli kalendarz dla roku 2020.

Ćwiczenie 2: Wykorzystując moduł wbudowany calendar wydrukuj do konsoli kalendarz dla czerwca 2020.

Ćwiczenie 3: Wykorzystując moduł wbudowany datetime policz różnicę dat (data 2 – data 1):

data 1: 2020-06-01

data 2: 2020-07-18

Otrzymany wynik wydrukuj do konsoli.

Ćwiczenie 4

Używając modułu wbudowanego re do wyrażeń regularnych znajdź wszystkie cyfry w podanym tekście:

string = 'Python 3.8′

Otrzymany wynik w postaci listy wydrukuj do konsoli.

Wskazówka: Użyj funkcji re.findall() oraz wyrażenia regularnego '\d’.

Oczekiwany wynik:

[’3′, '8′]

Ćwiczenie 5:

Używając modułu wbudowanego re do wyrażeń regularnych znajdź wszystkie znaki alfanumeryczne w podanym tekście:

string = ’!@#$%^&45wc’

Otrzymany wynik w postaci listy wydrukuj do konsoli.

Wskazówka: Użyj funkcji re.findall() oraz wyrażenia regularnego '\w’.

Oczekiwany wynik:

[’4′, '5′, 'w’, 'c’]

Ćwiczenie 6:

Używając modułu wbudowanego re do wyrażeń regularnych znajdź wszystkie adresy email w podanym tekście:

raw_text = „Wyślij email na adres: info@template.com lub sales-info@template.it”

Otrzymane adresy email w postaci listy wydrukuj do konsoli.

Wskazówka: Użyj funkcji re.findall() oraz wyrażenia regularnego '[\w\.-]+@[\w\.-]+’.

Oczekiwany wynik:

[’info@template.com’, 'sales-info@template.it’]

Ćwiczenie 7:

Używając modułu wbudowanego re do wyrażeń regularnych podziel poniższy tekst względem białych znaków (spacji):

text = 'Programowanie w języku Python – od A do Z’

Wynik wydrukuj do konsoli.

Wskazówka: Użyj funkcji re.split() oraz wyrażenia regularnego '\s+’

Oczekiwany wynik:

[’Programowanie’, 'w’, 'języku’, 'Python’, ’-’, 'od’, 'A’, 'do’, 'Z’]

Ćwiczenie 8:

Używając modułu wbudowanego string wydrukuj do konsoli ciąg znaków małych i dużych liter tak jak pokazano poniżej.

Oczekiwany wynik:

’abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ’

Ćwiczenie 9:

Wykorzystując pakiet wbudowany collections utwórz obiekt klasy Counter, który zliczy częstość występowania elementów w poniższej liście items:

items = [’YES’, 'NO’, 'NO’, 'YES’, 'EMPTY’, 'YES’, 'NO’]

Wynik wydrukuj do konsoli.

Oczekiwany wynik:

Counter({’YES’: 3, 'NO’: 3, 'EMPTY’: 1})

Ćwiczenie 10:

Wykorzystując moduł wbudowany math zaimplementuj funkcję o nazwie sigmoid() podaną wzorem:

Uwaga! Wystarczy tylko zaimplementować funkcję. Nie trzeba jej wywoływać.

Ćwiczenie 11:

Wykorzystując moduł wbudowany random ustaw ziarno losowe w następujący sposób:

random.seed(12)

Następnie wybierz losowo (pseudolosowo) element z poniższej listy:

items = [’python’, 'java’, 'sql’, 'c++’, 'c’]

Wylosowany element wydrukuj do konsoli.

Oczekiwany wynik:

c++

Ćwiczenie 12:

Wykorzystując moduł wbudowany random ustaw ziarno losowe w następujący sposób:

random.seed(15)

Następnie przestaw losowo (pseudolosowo) elementy z poniższej listy:

items = [’python’, 'java’, 'sql’, 'c++’, 'c’]

Otrzymaną listę wydrukuj do konsoli.

Oczekiwany wynik:

[’c’, 'c++’, 'sql’, 'python’, 'java’]

Ćwiczenie 13:

Wykorzystując moduł wbudowany pickle zapisz poniższą listę ids do pliku data.pickle

ids = [’001′, '003′, '011′]

Ćwiczenie 14:

Podany jest poniższy słownik:

stocks = {’PLW’: 360.0, 'TEN’: 320.0, 'CDR’: 329.0}

Wykorzystując pakiet wbudowany json zrzuć słownik stocks do stringu sortując po kluczach oraz stosując wcięcie 4. Otrzymany string wydrukuj do konsoli.

Oczekiwany wynik:

{

    „CDR”: 329.0,

    „PLW”: 360.0,

    „TEN”: 320.0

}