5. JAVA – operatory


STOSOWANIE OPERATORÓW

 

OPERATOR PRZYPISANIA (=)

przypisanie: c = 5


OPERATORY ARYTMETYCZNE (+, -, *, /, %)

dodawanie: a + b = 10 + 3 = 13
odejmowanie: a – b = 10 – 3 = 7
mnożenie: a * b = 10 * 3 = 30
dzielenie: a / b = 10 / 3 = 3.3333333333333
dzielenie modulo: a % b = 10 % 3 = 1
negacja: -a = -10

ŁĄCZONE OPERATORY PRZYPISANIA

c = 12;
d = 6;

c += d to jest to samo co c = c + d, czyli 12 + 6 = 18
c -= d to jest to samo co c = c – d, czyli 12 – 6=6
c *= d to jest to samo co c = c * d, czyli 12 * 6=72
c /= d to jest to samo co c = c / d, czyli 12 / 6=2
c %= d to jest to samo co c = c % d, czyli 12 % 6=0

PRE- I POSTINKREMENTACJA ORAZ DEKREMENTACJA

zadeklarowaliśmy zmienną e = 5

e++ = 5 (oczekujemy 5, ponieważ najpierw jest zwracana zmienna, a później zwiększana, zmiana nastąpi dopiero po zakończeniu instrukcji echo)
e wynosi teraz 6 (funkcja echo sie zakończyła, więc otrzymujemy powiększoną zmienną)

zadeklarowaliśmy zmienną f = 7

++f = 8(oczekujemy 8, ponieważ najpierw jest zwiększana zmienna, a później zwracana jej wartość)

zadeklarowaliśmy zmienną g = 6

g– = 6;

(oczekujemy 6, ponieważ najpierw jest zwracana zmienna, a później zmniejszana, zmiana nastąpi dopiero po zakończeniu instrukcji echo)
g wynosi teraz 5 (funkcja echo sie zakończyła, więc otrzymujemy pomniejszoną zmienną)

zadeklarowaliśmy zmienną h = 8

–h = 7

(oczekujemy 7, ponieważ najpierw jest zmniejszana zmienna, a później zwracana jej wartość)

OPERATORY ŁĄCZENIA CIĄGÓW (+) – KONKATENACJA

Aby „dokleić” fragment kodu do tego już istniejącego używamy „+”

int c = 5;
System.out.println("Wynik przypisania int c = 5 to " + c);


OPERATORY PORÓWNANIA

a==b sprawdza czy są takie same i zwraca wartość true lub false, czyli 10 == 3 zwraca false

a!=b sprawdza czy są różne i zwraca wartość true lub false, czyli 10 != 3 zwraca true

a>b sprawdza czy a jest większe od b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 > 3 zwraca true

a<b sprawdza czy a jest mniejsze od b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 < 3 zwraca false

a>=b sprawdza czy a jest większe lub równe b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 >= 3 zwraca true

a<=b sprawdza czy a jest mniejsze lub równe b i zwraca wartość true lub false, czyli 10 <= 3 zwraca false

 

PODSTAWOWE OPERATORY LOGICZNE

if(a == 7 && b == 2) oba warunki muszą być spełnione, zwraca true lub false, czyli if(10 == 7 && 2 == 2) zwraca false

if(10 == 5 || 2 > 6) jeden lub oba warunki są spełnione, zwraca true lub false, czyli if(10 == 5 || 2 > 6) zwraca false

if(!(10 == 8)) zaprzeczenie, zwraca true lub false, czyli if(!(10 == 8)) zwraca true

 

OPERATOR TRÓJKOWY

System.out.println(a==3 ? 1 : 0);

 

Przykład:

  public class DodawanieLiczb {
   public static void main(String[] args) {
    int x, y, z;
    x = 5;
    y = 10;
    z = x + y;
    System.out.println("Wynik dodawania: " + z);
   }
  }

  public class ObwodTrojkata {
   public static void main(String[] args) {
    int a = 5;
    int b = 6;
    int c = 7;
    int obwodTrojkata = a + b + c;
    System.out.println("Obwod trojkata wynosi: " + obwodTrojkata);
   }
  }

  public class AktualnaData {
   public static void main(String[] args) {
    int dzien = 7;
    int miesiac = 4;
    int rok = 2019;
    System.out.println(
      "Dzisiaj jest " + dzien + "-" + miesiac + "-" + rok
    );
   }
  }

 

Zadania:

 1. Zadeklaruj liczbę całkowitą oraz stałą PI = 3.14 i wyświetl wynik +, *, / ,% tych liczb. Wyświetl wynik w postaci liczby całkowitej i liczby zmiennoprzecinkowej.
 2. Zadeklaruj zmienne c = 12 i d = 6. Przetestuj na nich łączone operatory przypisania i wyświetl wyniki w formacie:
  c += d to jest to samo co c = c + d, czyli 12 + 6 = 18…
 3. Napisz program, w którym zdefiniujesz stałą, do której przypiszesz liczbę miesięcy w roku. Pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie stałej. Wypisz wartość zdefiniowanej stałej na ekran.
 4. Napisz program, w którym przypiszesz swoje inicjały do dwóch zmiennych typu char – do każdej ze zmiennych po jednym znaku. Wypisz swoje inicjały na ekran – po każdej literze powinna następować kropka, np. P. K.

Sprawdź się:

 1. Czy wszystkie operatory mają takie same priorytety?
 2. Do czego służy operator +?
 3. Czy można zmienić priorytet operatorów?
 4. Co robią operatory –i oraz i–?