Elementy HTMLv4 i HTML5


Element Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
Strict Transitional Frameset
<!–…–> Komentarz
<!DOCTYPE> Określa typ dokumentu
a Do tworzenia łączy hipertekstowych
abbr Do oznaczania skrótowców
acronym Akronim
address Informacje kontaktowe autora dokumentu
applet Aplet
area Obszar mapy obrazkowej
article Samodzielny fragment treści strony
aside Treść poboczna
audio Treść dźwiękowa
b Pogrubiony tekst
base Bazowy adres URL wszystkich odnośników na stronie
basefont Domyślne właściwości tekstu dla całej strony internetowej
bdi Tekst, który może być frormatowany w innym kierunku niż otaczająca go treść
bdo Określa kierunek tekstu
big Powiększony tekst
blockquote Długi cytat blokowy
body Treść główna dokumentu
br Złamanie wiersza
button Przycisk
canvas Grafika rysowana na stronie za pomocą skryptów
caption Podpis tabeli
center Wypośrodkowanie tekstu
cite Źródło, np. tytuł książki, filmu itp.
code Fragment kodu komputerowego
col Atrybuty dla kolumn tabeli
colgroup Grupuje kolumny
command Polecenie
data Dane w formacie zrozumiałym dla komputera
datalist Lista elementów funkcji automatycznego uzupełniania pól formularzy
dd Definicja
del Usunięty tekst
details Szczegółowe informacje dotyczące elementu
dfn Definiowane pojęcie
dir Lista katalogów
div Ogólny blokowy kontener treści strony internetowej
dl Lista definicji
dt Pojęcie definiowane w liście definicji
em Emfaza
embed Zewnętrzna aplikacja lub treść interaktywna
eventsource Cel zdarzeń generowanych przez zdalny serwer
fieldset Grupa powiązanych ze sobą elementów formularza
figcaption Podpis elementu figure
figure Ilustracje, schematy, zdjęcia, listingi kodu itp. z podpisem
font Własności pisma
footer Stopka całego dokumentu lub jego sekcji
form Formularz internetowy
frame Ramka w zbiorze ramek
frameset Zbiór ramek
h1 Nagłówek pierwszego stopnia
h2 Nagłówek drugiego stopnia
h3 Nagłówek trzeciego stopnia
h4 Nagłówek czwartego stopnia
h5 Nagłówek piątego stopnia
h6 Nagłówek szóstego stopnia
head Nagłówek opisujący dokument HTML
header Nagłówek całej strony internetowej lub jej części
hgroup Grupowanie nagłówków h1-h6
hr Pozioma linia
html Określa dokument HTML
i Tekst o innym wydźwięku lub charakterze
iframe Ramka wewnętrzna
img Obraz graficzny
input Pole wejściowe formularza
ins Wstawiony tekst
kbd Tekst do wpisania za pomocą klawiatury
keygen Generuje parę kluczy szyfrowania
label Etykieta kontrolki formularza
legend Tytuł elementu grupującego
li Element listy
link Łącze do zewnętrznego zasobu
map Mapa obrazkowa
mark Wyróżniony tekst
menu Lista poleceń
meta Metadane dokumentu
meter Reprezentuje wartość skalarną ze znanego przedziału lub liczbę zmiennoprzecinkową, np. poziom użycia dysku
nav Sekcja nawigacyjna dokumentu
noframes Treść wyświetlana w przypadku braku obsługi ramek
noscript Treść zastępcza dla skryptu
object Obiekt osadzony na stronie
ol Lista uporządkowana
optgroup Lista opcji
option Opcja listy opcji
output Wynik obliczeń
p Akapit
param Parametr elementu object
pre Tekst preformatowany
progress Postęp wykonywania czynności
q Krótki cytat
ruby Adnotacje ruby
rp Dla przeglądarek nie obsługujących adnotacji ruby
rt Tekst adnotacji ruby
s Skreślony tekst
samp Przykładowy wynik działania programu
script Skrypt
section Sekcja dokumentu
select Lista rozwijana
small Pomniejszony tekst
source Źródła elementów medialnych
span Ogólny śródliniowy kontener tekstu
strike Przekreślony tekst
strong Ważny tekst
style Arkusz stylów
sub Indeks dolny
summary Podpis elementu details
sup Indeks górny
table Tabela
tbody Treść główna tabeli
td Komórka tabeli
textarea Obszar tekstowy
tfoot Stopka tabeli
th Komórka nagłówka tabeli
thead Nagłówek tabeli
time Data lub godzina
title Tutuł dokumentu HTML
tr Wiersz tabeli
track Napisy do elementu multimedialnego
tt Teletekst
u Fragment różniący się od otaczającej treści
ul Lista nieuporządkowana
var Zmienna
video Film wideo
wbr Potencjalne złamanie wiersza