Atrybuty HTMLv4 i HTML5


Atrybut Opis HTML 4.01 / XHTML 1.0


 

DTD

Wycofywany z HTML 4.01 HTML 5
abbr Skrót nagłówka komórki tabeli SLF Nie
accept Określa listę typów MIME, które mogą być obsługiwane przez serwer przetwarzający dany formularz SLF Nie
accept-charset Lista obsługiwanych zestawów znaków SLF Nie
accesskey Skrót klawiszowy do elementu SLF Nie
action Określa skrypt serwerowy przetwarzający dane z formularza SLF Nie
align Określa sposób wyrównania elementu względem zawierającego go elementu lub zawartości tekstowej elementu w tym elemencie SLF Nie1
alink Określa kolor aktywnego łącza L Tak
alt Krótki opis elementu SLF Nie2
archive Lista oddzielanych spacjami identyfikatorów URI mogących zawierać dodatkowe zasoby dla obiektu SLF Nie3
async Sprawia, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie
autocomplete Umożliwia kontrolę nad funkcją automatycznego uzupełniania elementów formularza
autofocus Sprawia, że element formularza jest aktywny po wczytaniu strony przez przeglądarkę
autoplay Oznacza, że odtwarzanie pliku audio lub wideo może rozpocząć się automatycznie po wczytaniu strony przez przeglądarkę
axis Pozwala przypisać komórkę tabeli do określonej kategorii SLF Nie
background Określa obraz tła elementu L Tak
bgcolor Określa kolor tła elementu L Tak
border Określa grubość obramowania tabeli SLF Nie4
cellpadding Określa odległość treści komórek tabeli od krawędzi tych komórek SLF Nie
cellspacing Określa odległość między komórkami tabeli SLF Nie
challenge Określa czy z wartością elementu keygen ma być wysłany specjalny łańcuch, tzw. challenge string
char Definiuje sposób wyrównania treści do określonego znaku SLF Nie
charoff Określa liczbę znaków o jaką treść zostanie wyrównana w stosunku do znaku określonego w atrybucie char SLF Nie
charset Kodowanie zasobu, do którego prowadzi łącze SLF Nie ✔i
checked Oznacza, że element formularza ma być domyślnie zaznaczony SLF Nie
cite Adres źródła cytatu lub powód wprowadzenia zmian SLF Nie
class Określa klasę, do której przypisany jest element SLF Nie
classid Informacja na temat implementacji obiektu SLF Nie
clear Określa sposób prezentacji następnego wiersza treści L Tak
code Plik klasy apletu L Tak
codebase Określa ścieżkę do kodu obiektu SLF Nie5
codetype Typ MIME kodu wskazywanego przez atrybut classid SLF Nie
color Kolor tekstu L Tak
cols Określa szerokość elementu w jednostce równej średniej szerokości znaku SLF Nie
colspan Określa liczbę kolumn obejmowanych przez komórkę tabeli SLF Nie
compact Nakazuje przeglądarce wyświetlić listę w zwięzły sposób L Tak
content Określa wartość własności elementu SLF Nie
contenteditable Określa czy zawartość elementu można edytować
contextmenu Menu kontekstowe elementu, które pojawia sięw wyniku kliknięcia elementu prawym przyciskiem myszy
controls Służy do włączania przyciski sterowania odtwarzaczem plików audio i wideo
coords Określa współrzędne i kształt łącza na mapie obrazkowej SLF Nie ✔ii
crossorigin Służy do konfigurowania żądań CORS dla danych pobieranych przez element multimedialny
data Określa ścieżkę do danych lub pliku obiektu SLF Nie
datetime Data i godzina wprowadzenia zmiany SLF Nie
declare Deklaruje obiekt, ale opóźnia utworzenie jego egzemplarza SLF Nie
default Określa domyślną ścieżkę tekstową dla elementu track
defer Oznacza, że przeglądarka może opóxnić wykonanie skryptu SLF Nie
dir Określa kierunek tekstu SLF Nie
dirname Służy do przesyłania informacji o kierunku tekstu w elemencie formularza
disabled Sprawia, że element jest wyłączony (nieaktywny) SLF Nie
download Oznacza, że hiperłącze służy do pobierania jakichś zasobów
draggable Określa czy element może być przeciągany
dropzone Określa czy przeciągnięte dane po upuszczeniu mają być skopiowane, przeniseione czy dołączone za pomocą odnośnika
enctype Określa typ treści używany przy wysyłaniu formularza na serwer SLF Nie
face Określa krój pisma elementu L Tak
for Wiąże etykietę z kontrolką formularza SLF Nie
form Określa formularz, z którym związany jest element
formaction Określa miejsce wysłania danych z formualrza — dotyczy tylko elementów button z atrybutem type=”submit” i elementów input z atrybutami type=”submit” i type=”image”
formenctype Określa kodowanie danych wysyłanych z formularza na serwer — dotyczy tylko elementów formularza button i input z atrybutami type=”submit” i type=”image”
formmethod Określa metodę wysyłania danych na serwer — dotyczy tylko elementów formularza button i input z atrybutami type=”submit” i type=”image”
formnovalidate Wyłącza sprawdzanie poprawności danych formularza podczas przesyłania ich na serwer, dotyczy tylko elementów formularza button i input
formtarget Określa miejsce wyświetlenia odpowiedzi serwera po przesłaniu formularza
frame Określa, któe krawędzie obramowania tabeli mają być widoczne SLF Nie
frameborder Określa sposób rysownaia obramowania ramki F Nie
headers Określa listę komórek nagłówkowych tabeli, z którymi powiązana jest dana komórka L Nie
height Określa wysokość elementu SLF Nie6
hidden Oznacza treść, która już lub jeszcze nie jest odpowiednia do przedstawienia w tym dokumencie.
high Określa dolny próg wysokich wartości elementu meter
href Adres, pod który prowadzi łącze SLF Nie
hreflang Określa język dokumentu, do którego prowadzi łącze SLF Nie
hspace Określa wcięcie elementu z prawej i lewej strony L Tak
http-equiv Symuluje dane nagłówka odpowiedzi HTTP SLF Nie
icon Określa obraz reprezentujący element command
id Określa identyfikator elementu SLF Nie
inert Oznacza element jako bierny
ismap Informuje, że obraz jest częścią serwerowej mapy obrazkowej SLF Nie
itemid Atrybut mikrodanych języka HTML 5. Słownictwo używane przez itemtype
itemprop Określa własność pozycji mikrodanych
itemref Pozwala powiązać element z pozycją mikrodanych
itemscope Określa element jako początek mikrodanych na stronie. Element z tym atrybutem jest tzw. pozycją (ang. item) mikrodanych.
itemtype Określa używaną leksykę mikrodanych
keytype Określa rodzaj klucza w elemencie keygen
kind Określa rodzaj ścieżki tekstowej elementu track
label Określa skróconą wersję tekstu opcji (elementu option) SLF Nie
lang Określa język atrybutów i treści elementu SLF Nie
language Określa język programowania, w którym napisany jest skrypt znajdujący się w elemencie L Tak
link Określa kolor łączy w dokumencie HTML L Tak
list Określa identyfikator elementu datalist zawierającego listę opcji dla elementu input
longdesc Łącze do długiego opisu elementu SLF Nie ✔iii
loop Określa, że odtwarzanie pliku dźwięku po jego zakończeniu ma rozpocząćsię od nowa
low Określa niską wartość elementu meter
manifest Określa plik manifestu dla lokalnej kopii dokumentu
marginheight Wysokość marginesu w pikselach F Nie
marginwidth Szerokość marginesu w pikselach F Nie
max Określa maksymalną wartość przyjmowaną przez element input
maxlength Określa maksymalną liczbę znaków, jaką użytkownik może wpisać w polu formularza SLF Nie
media Określa rodzaje mediów, dla których przeznaczony jest arkusz stylów SLF Nie
mediagroup Służy do grupowania elementów multimedialnych
method Określa metodę wysyłania danych formularza na serwer SLF Nie
min Określa minimalną wartość przyjmowaną przez element input
multiple Oznacza możliwość wyboru wielu opcji w kontrolce formularza SLF Nie
muted Oznacza wyciszenie dźwięku w filmie
name Określa nazwę elementu SLF Nie
nohref Oznacza, że dany obszar mapy obrazkowej nie jest łączem SLF Nie
noresize Oznacza, że użytkownik nie może zmieniać rozmiaru ramki F Nie
noshade Usuwa cień z poziomej linii (elementu hr) L Tak
novalidate Wyłącza sprawdzanie poprawności danych formularza podczas przesyłania ich na serwer
nowrap Uniemożliwia zawijanie tekstu w komórkach tabeli L Tak
object Wskazuje źródło zserializowanej reprezentacji stanu obiektu L Tak
onblur Skrypt uruchamiany w momencie utraty fokusu przez element SLF Nie
oncanplay Skrypt uruchamiany w momencie, gdy plik multimedialny jest gotowy do odtwarzania
oncanplaythrough Skrypt uruchamiany, gdy plik mmultimedialny może zostać odtworzony w całości bez robienia przerw na buforowanie
onchange Skrypt uruchamiany w reakcji na zmianę wartości elementu SLF Nie
onclick Skrypt uruchamiany w reakcji na kliknięcie elementu SLF Nie
oncontextmenu Skrypt uruchamiany w reakcji na wyświetlenie menu kontekstowego
ondblclick Skrypt uruchamiany w reakcji na dwukrotne kliknięcie elementu SLF Nie
ondrag Skrypt uruchamiany w reakcji na zdarzenie przeciągania elementu
ondragend Skrypt uruchamiany w reakcji na zdarzenie zakończenia przeciągania elementu
ondragenter Skrypt uruchamiany, gdy element zostanie przeciągnięty w miejsce docelowe
ondragleave Skrypt uruchamiany, gdy element opuści miejsce docelowe przeciągania
ondragover Skrypt uruchamiany, gdy element jest przeciągany nad poprawnym miejscem docelowym przeciągania
ondragstart Skrypt uruchamiany na początku operacji przeciągania elementu
ondrop Skrypt uruchamiany w momencie upuszczenia przeciąganego elementu
ondurationchange Skrypt uruchamiany, gdy zmienia się długość trwania utworu multimedialnego
onemptied Skrypt uruchamiany w przypadku, gdy plik stanie się niespodziewanie niedostępny
onended Skrypt uruchamiany po zakończeniu odtwarzania mediów
onerror Skrypt uruchamiany w przypadku wystąpienia błędu podczas wczytywania pliku
onfocus Skrypt uruchamiany w reakcji na otrzymanie przez element fokusu SLF Nie
oninput Skrypt uruchamiany, gdy użytkownik wprowadzi dane do elementu
oninvalid Skrypt uruchamiany, gdy element jest niepoprawny
onkeydown Skrypt uruchamiany w reakcji na naciśnięcie i przytrzymanie klawisza na elemencie SLF Nie
onkeypress Skrypt uruchamiany w reakcji na naciśnięcie i zwolnienie klawisza na elemencie SLF Nie
onkeyup Skrypt uruchamiany w reakcji na zwolnienie klawisza SLF Nie
onload Skrypt uruchamiany po zakończeniu wczytywania całej strony przez przeglądarkę SLF Nie
onloadeddata Skrypt uruchamiany po wczytaniu danych multimedialnych
onloadedmetadata Skrypt uruchamiany po wczytaniu metadanych pliku multimedialnego (np. czas trwania)
onloadstart Skrypt uruchamiany od razu po rozpoczęciu wczytywania pliku multimedialnego
onmousedown Skrypt uruchamiany w reakcji na naciśnięcie przycisku myszy na elemencie SLF Nie
onmousemove Skrypt uruchamiany w reakcji na przesunięcie kursora nad elementem SLF Nie
onmouseout Skrypt uruchamiany w reakcji na przesunięcie kursora poza obszar elementu SLF Nie
onmouseover Skrypt uruchamiany w reakcji na pojawienie się kursora nad elementem SLF Nie
onmouseup Skrypt uruchamiany w reakcji na zwolnienie przycisku myszy nad elementem SLF Nie
onmousewheel Skrypt uruchamiany w momencie pokręcenia przez użytkownika kółkiem myszy
onpause Skrypt uruchamiany w momencie wsrzymania odtwarzania pliku multimedialnego
onplay Skrypt uruchamiany, gdy plik multimedialny jest gotowy do odtwarzania
onplaying Skrypt uruchamiany, gdy rozpocznie się odtwarzanie pliku multimedialnego
onprogress Skrypt uruchamiany podczas pobierania przez przeglądarkę danych multimedialnych
onratechange Skrypt uruchamiany w reakcji na zmianę sposobu odtwarzania mediów (np. przełączenie na tryb spowolnionego odtwarzania)
onreadystatechange Skrypt uruchamiany w reakcji na zmianę stanu gotowości mediów
onreset Skrypt uruchamiany w reakcji na zresetowanie formularza SLF Nie
onscroll Skryot uruchamiany w reakcji na poruszenie przez użytkownika paskiem przewijania elementu
onseeked Skrypt uruchamiany, gdy atrybut seeking zostaje ustawiony na false
onseeking Skrypt uruchamiany, gdy atrybut seeking zostaje ustawiony na true
onselect Skrypt uruchamiany w reakcji na zaznaczenie przez użytkownika tekstu w polu formularza SLF Nie
onstalled Skrypt uruchamiany, gdy przeglądarka nie może pobrać pliku multimedialnego
onsubmit Skrypt uruchamiany w reakcji na zatwierdzenie formularza SLF Nie
onsuspend Skrypt uruchamiany, gdy pobieranie danych multimedialnych zostaje przedwcześnie zatrzymane
ontimeupdate Skrypt uruchamiany, gdy zmieni się miejsce odtwarzania (np. użytkownik przejdzie do innego miejsca filmu)
onunload Skrypt uruchamiany, gdy dokument zostanie usunięty z okna przeglądarki SLF Nie
onvolumechange Skrypt uruchamiany w reakcji na zmianę poziomu głośności
onwaiting Skrypt uruchamiany, gdy odtwarzanie mediów zostanie wstrzymane z intencją późniejszego wznowienia
open Jeśli jest zdefiniowany, określa że zawartość elementu details ma być domyślnie widoczna
optimum Określa optymalną wartość w elemencie meter
pattern Określa wyrażenie regularne wg którego ma być sprawdzana zawartość elementu input
ping Zawiera listę adresów URL zasobów, które powinny być powiadomione o kliknięciu łącza mającego zdefiniowany ten atrybut
placeholder Tekst wyświetlany w polu tekstowym formularza i który znika, gdy użytkownik w tym polu kliknie
poster Wskazuje adres pliku graficznego, który może zostać wyświetlony, gdy film jest niedostępny
preload Pozwala twórcy strony zasugerować przeglądarce sposób wczytywania pliku multimedialnego podczas ładowania strony
profile Określa adres URL do profilu metadanych dokumentu SLF Nie
prompt Określa tekst zachęty dla pola formularza L Tak
radiogroup Określa nazwę grupy poleceń (command), które zostaną włączone/wyłączone, gdy samo polecenie zostanie aktywowane lub włączone/wyłączone.
readonly Oznacza, że zawartość elementu można odczytać, ale nie można jej zmienić SLF Nie
rel Określa relację między bieżącym dokumentem a dokumentem, do którego prowadzi łącze SLF Nie
required Oznacza, że wypełnienie elementu formularza jest obowiązkowe
rev Określa relację między dokumentem, do którego prowadzi łącze a bieżącym dokumentem SLF Nie
reversed Jeśli zostanie zdefiniowany, odwraca numerację listy uporządkowanej
rows Określa szerokość elementu w jednostce równej średniej szerokości znaku SLF Nie
rowspan Określa liczbę wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli SLF Nie
rules Określa sposób wyświetlania siatki tabeli SLF Nie
sandbox Pozwala zdefiniować dodatkowe ograniczenia dla treści znajdującej się w ramce wewnętrznej
scheme Określa schemat (sposób) intepretacji wartości atrybutu content elementu meta SLF Nie
scope Definiuje powiązania komórek nagłówkowych tabeli z komórkami danych SLF Nie ✔v
scoped Oznacza, że style zawarte w elemencie style odnoszą się tylko do rodzica tego elementu i jego dzieci
scrolling Określa czy zawartość ramki może być przewijana czy nie F Nie
seamless Powoduje wcielenie ramki wewnętrznej do kontekstu dokumentu
selected Oznacza, że element option powinien być domyślnie zaznaczony SLF Nie
shape Określa kształt obszaru mapy obrazkowej SLF Nie
size Określa rozmiar elementu lub jego zawartości SLF Nie8
sizes Określa rozmiary ikon mediów wizualnych
span Określa liczbę kolumn obejmowanych przez element col lub colgroup SLF Nie
spellcheck Określa czy ma być sprawdzana gramatyka i pisowania edytowalnej zawartości elementu
src Okrela adres zewnętrznego zasobu SLF Nie
srcdoc Określa treść, którą ma zostać wyświetlona w ramce wewnętrznej
srclang Określa język elementu track
standby Określa wiadomość wyświetlaną podczas ładowania obiektu (object) SLF Nie
start Określa wartość początkową numeracji L Tak
step Określa ziarnistość wartości elementu input
style Określa śródliniowy arkusz stylów SLF Nie
summary Zawiera krótki opis przeznaczenia i struktury tabeli dla przeglądarek niewizualnych SLF Nie
tabindex Określa numer elementu w kolejce do aktywowania klawiszem Tab SLF Nie
target Określa sposób otwarcia dokumentu, do któego prowadzi łącze L Nie ✔vii
text Określa kolor tekstu w dokumencie L Tak
title Zawiera dodatkowe informacje o elemencie SLF Nie
translate Określa czy element ma być tłumaczony w procesie lokalizacji strony internetowej, na której się znajduje
type Określa typ elementu formularza lub treści dokumentu, do którego prowadzi łącze SLF Nie9 ✔viii
typemustmatch Oznacza, że zasób określony przez atrybut data powinien być używany tylko wówczas, gdy wartość atrybutów type i Content-Type tego zasobu odpowiadają sobie nawzajem
usemap Wiąże mapę obrazkową z elementem SLF Nie
valign Określa wyrównanie pionowe treści komórek tabeli SLF Nie
value Określa jakąś wartość dla elementu SLF Nie10
valuetype Określa sposób interpretacji wartości SLF Nie
version Określa wersję DTD dokumentu HTML L Tak
vlink Określa kolor odwiedzonych łączy L Tak
vspace Określa odstępy nad i pod elementem L Tak
width Określa szerokość elementu SLF Nie11 ✘ix
wrap Określa sposób zawijania tekstu w elemencie textarea
xml:lang Określa język elementu SLF
S = Strict, L = Loose, F = Frameset

 

 1. W językach HTML 4.01 i XHTML atrybut align jest wycofywany z elementów caption, applet, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p. Natomiast z elementów col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr nie jest wycofywany
 2. Atrybut alt jest wycofywany tylko z elementu applet
 3. Atrybut archive jest wycofywany z elementu applet
 4. Atrybut border jest wycofywany z elementów img i object, a nie jest dla table
 5. Atrybut codebase jest wycofywany tylko z elementu applet
 6. Atrybut height jest wycofywany tylko z elementów td, th i applet
 7. Atrybut name jest wycofywany z elementu applet
 8. Atrybut size jest wycofywany z elementów hr, font oraz basefont
 9. Atrybut type jest wycofywany z elementów li, ol oraz ul
 10. Atrybut value jest wycofywany z elementu li
 11. Atrybut width jest wycofywany z elementów hr, td, th, applet oraz pre. Dla elementu iframe jest dostępny tylko w DTD loose
 12. Atrybut charset został w HTML 5 usunięty dla elementów link i a
 13. Atrybut został w HTML 5 usunięty z elementu a

iii. Atrybut został w HTML 5 usunięty z elementów img i frame

 1. Atrybut name został w HTML 5 usunięty z elementów a, embed, img oraz option
 2. Atrybut scope został w HTML 5 usunięty z elementu td
 3. Atrybut shape został w HTML 5 usunięty z elementu a

vii. Atrybut target został w HTML 5 usunięty z elementu link

viii. Atrybut type został w HTML 5 usunięty z elementów li, ul oraz param

 1. Atrybut width został w HTML 5 usunięty z elementów hr, table, td, th, col, colgroup oraz pre.