PHP – operacje na tablicach


Pełną listę funkcji znajdziecie w dokumentacji PHP,  poniżej najczęściej wykorzystywane.

Tablice są typem zmiennych zawierającym uporządkowany zbiór danych. Pełnią ważną rolę w aplikacjach internetowych z bazą danych – służą do gromadzenia wyselekcjonowanych danych i manipulowania nimi.
Do zmiennych tych uzyskuje się dostęp przez indeks w nawiasie kwadratowym podane bezpośrednio po nazwie zmiennej tablicowej. Podobnie przypisuje się wartość do elementu tablicy.

Przykład:

$tablica[0] = "Wpis numer 0";
  $tablice[1] = "Wpis numer 1";
  $tablica[2] = "Wpis numer 2";
  echo $tablica[2]; // Wyświetlony zostanie napis "Wpis numer 2";

//tablicę możemy zdefiniować też tak
$tablica_index_nr_[]=['wartość1','wartość2','wartość3'];

Elementem tablicy może być każdy typ zmiennej (z innymi tablicami i obiektami włącznie).
Tablica dwuwymiarowa, zawiera dwa indeksy, np.
$tablica[0][2] = 1;

is_array()

Funkcja ta sprawdza, czy zmienna jest tablicą. Zwraca TRUE lub FALSE

$zmienna= array('to ','jest ', 'tablica');
echo is_array($zmienna) ? 'tablica' : 'nie tablica'; //wyświetli "tablica"

Tablica asocjacyjna

W PHP występuje też inny rodzaj tablic, tak zwane tablice asocjacyjne (zwane też czasem haszami – hash table). Są to tablice, w których zamiast indeksów liczbowych używa się identyfikatorów znakowych (kluczy):

$tablica["imie"] = "Jan";
$tablica["nazwisko"] = "Kowalski";
$tablica["adres"] = "Polna 1";
echo $tablica["imie"]." ".$tablica["nazwisko"].", ul. ".$tablica['adres']."<BR>";

Wymaganie  identyczności typu wszystkich elementów tablicy nie jest tu już obowiązujące, działa poniższy skrypt:

$tablica[0]["nazwa"] = "konserwa";
$tablica[0]["cena"] = 10.5;
$tablica[1]["nazwa"] = "chleb";
$tablica[1]["cena"] = 2.76;

for ($x=0;$x<2;$x++)
    {
    echo $tablica[$x]["nazwa"].
        " ".$tablica[$x]["cena"]."<br>";
    };
echo $tablica[0]["cena"]+$tablica[1]["cena"];

Przy okazji widzimy działanie instrukcji „pętli” liczonej for.

Inny sposób definiowania tablic

Tablice można również definiować wykorzystując składnię array() – używaną do tekstowej reprezentacji tablic (nie jest zwykłą funkcją).
Składnia „indeks => wartości”, oddzielona przecinkami, definiuje pary indeksów i wartości. Indeks może być łańcuchem lub liczbą. Jeśli indeks zostanie pominięty, automatycznie wygenerowany zostanie indeks będący liczbą całkowitą, poczynając od 0. Jeśli indeks jest liczbą całkowitą, następny wygenerowany indeks będzie miał wartość „największy indeks + 1”. Jeśli pojawią się dwie wartości o tym samym indeksie, ostatnia nadpisze wcześniejsze.
Poniższy przykład demonstruje jak stworzyć wielowymiarową tablicę, jak określić klucze w tablicy asocjacyjnej i jak pominąć i kontynuować liczbowe indeksy w normalnych tablicach.

Przykład bardziej złożonego użycia array( ):

$owoce = array (
  "owoce"  => array ("a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko"),
  "liczby" => array (1, 2, 3, 4, 5, 6),
  "dziury" => array ("pierwszy", 5 =>"drugi", "trzeci")
);
echo $owoce["owoce"]["a"]." ".$owoce["owoce"]["b"];

/liczby w sekwencji roznącej
$liczby=range(1, 10); //rosną o 1 
$liczby2=range(1, 10, 2); //rosną o 2

//litery w sekwencji rosnącej
$litery=range('a', 'z');

//kopowanie tablicy
$kopia_tablicy=$tablica_index_nr_array;

Aby w całości wyświetlić tablicę (dla celów kontrolnych) – wykorzystujemy funkcje:
print_r ($zmienna_tablicowa);
lub
var_dump($zmienna_tablicowa);

print_r()

wyświetla tablice w sposób jasny i przejrzysty dla programisty, pokazując nazwy indeksów:

<pre>
<?php
  $a=array('a' => 'jabłko', 'b' => 'banan', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
?>
</pre>

/*zostanie wyświetlone:
Array
(
  [a] => apple
  [b] => banana
  [c] => Array
    (
      [0] => x
      [1] => y
      [2] => z
    )
)
*/

Aby  dodać kolejny wpis na końcu tabeli wystarczy przy przypisywaniu wartości nie wpisywać indeksu do nawiasów kwadratowych. Jeśli w ten sposób dodawane są wpisy do nowej tablicy, to pierwszy wpis ma indeks 0.

Indeks można też podawać ze zmiennej, a nawet z innej tablicy czy funkcji:

$tab1[] = 1;
$tab1[] = 0;
$tab1[] = 3;
$tab1[] = 2;

$tab2[] = "Pierwszy";
$tab2[] = "Drugi";
$tab2[] = "Trzeci";
$tab2[] = "Czwarty";

echo $tab2[$tab1[2]];

Przeglądanie tablic

Często zachodzi potrzeba wykonania jakiejś operacji na wszystkich elementach tablicy. Sprawa jest prosta jeśli tablica jest zwykłą tablicą z indeksami liczbowymi i znamy liczbę tych elementów:

$tbl[] = 1;
$tbl[] = 2;
$tbl[] = 3;
$tbl[] = 4;
$tbl[] = 5;
for( $x = 0; $x < 5; $x++ ) {  // Pętla wykona się 5 razy (0...4)
    echo $tbl[$x];
}

Gdy nie znamy liczby elementów tablicy korzystamy z funkcji:

count( $nazwa_tablicy )

Zwraca ona liczbę elementów w tablicy podanej jako parametr.

for ($x = 0; $x < 5; $x++ )
{
   $tbl[]=$x;
}
for( $x = 0; $x < count($tbl); $x++ ){
   echo $tbl[$x];
}

Jeszcze trudniej jest jeśli konieczne jest przejrzenie tablicy asocjacyjnej. W tym przypadku należy skorzystać z funkcji list() i each().

list()

Przypisz zmienne tak jakby były tablicą
Podobnie jak array(), nie jest naprawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.

Przykład użycia list()

$info = array('kawa', 'brązowa', 'kofeina');
// Listowanie wszystkich zmiennych
list($napój, $kolor, $składnik) = $info;
print $napój." jest ".$kolor." a ".$składnik." czyni ją wyjątkową"."<BR/>";
// Listowanie niektórych elementów
list($napój, , $składnik) = $info;
print $napój." zawiera:". $składnik."<br />";
// Albo przeskoczmy od razu do trzeciego
list( , , $składnik) = $info;
echo "Potrzebna jest mi". $składnik."<br />"; 

each()

Zwraca bieżącą parę: klucz i wartość z tablicy  i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy. Jeśli wewnętrzny wskaźnik tablicy wskazuje na miejsce poza końcem zawartości tablicy, each() zwraca FALSE.
Przykłady użycia each()

$imie = array ("Adam", "Barbara", "Cezary", "Damian", "Edward", "Felek");
$wiersz = each ($imie);

$wiersz zawiera teraz następujące pary klucz/wartość:
0 => 0
1 => ‚Adam’
key => 0
value => ‚Adam’
each() jest zazwyczaj używana w połączeniu z list() aby „przejść” przez tablicę. Wykorzystuje się tu pętlę warunkową while:

$tablica["imie"] = "Jan";
$tablica["nazwisko"] = "Kowalski";
$tablica["adres"] = "Polna 1";
while(list($klucz, $wartosc)=each($tablica))
    echo "klucz=".$klucz." oraz wartość".$wartosc<BR>";

Instrukcja(-e) wykonawcza pętli (iteracji) warunkowej while powtarzane są dopóki warunek jest prawdziwy – tu warunkiem jest prawidłowe przepisanie do zmiennych kolejnych wartości z tablicy. Jak widać, w każdej iteracji mamy dostępne 2 zmienne, przyjmujące wartości kolejnych kluczy i wartości przypisanych tym kluczom.

Wykorzystanie each() i list() powoduje zmianę wskazywanego elementu tablicy, więc można ją przejrzeć tylko raz.

Gdy chcemy zrobić to ponownie musimy użyć funkcji reset().

reset($tablica);//należy ustawić ponownie wskaźnik na 1 element tablicy - inaczej nie będzie jej można wiele razy przeglądać
while(list($klucz,$wartosc)=each($tablica)) 
{
echo $klucz.' - '.$wartosc."<br />";
}

Pętla foreach służy do wykonywania operacji na kolejnych elementach tablicy.

$tablica=array('a' => 'jabłko', 'b' => 'banan', 'c' => 'gruszka');
foreach ($tablica as $wart) 
{ 
	echo $wart.'<br>'; 
}

jeżeli chcemy operować również na indeksach, możemy je pobrać:

$tablica=array('a' => 'jabłko', 'b' => 'banan', 'c' => 'gruszka');
foreach ($tablica as $klucz=>$wart) 
{ 
	echo $klucz.'->'.$wart.'<br>'; 
}

Sortowanie tablic

PHP oferuje cały zestaw funkcji służących do sortowania tablic. Są to: asort(), arsort(), ksort(), rsort(), sort(), uasort(), usort(), i uksort(). Większość funkcji (oprócz trzech ostatnich) przyjmuje jeden parametr: zmienną zawierającą tablicę do posortowania. Żadna z funkcji nie zwraca żadnego wyniku.

UWAGA: funkcje zwracają uwagę na wielkość znaków – najpierw sortują po wielkich literach, później po małych.

Działanie poszczególnych funkcji:

asort()

sortuje tablice asocjacyjne zachowując przypisanie kluczy do wartości:

$owoce = array ("d"=>"mango", "a"=>"papaja", "b"=>"banan", "c"=>"aronia");
asort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($klucz, $wartosc) = each ($owoce)) 
    {echo $klucz."=".$wartosc."<br />";}

Wynikiem działania powyższego przykładu powinno być:
c = aronia
b = banan
d = mango
a = papaja

arsort()

sortuje w odwrotnej kolejności tablice asocjacyjne zachowując przypisanie kluczy do wartości. Funkcja prawie identyczna jak poprzednia, tyle że dane sortowane są „od tyłu”.

ksort()

sortuje tablice asocjacyjne według kluczy. Powyższy przykład po podmianie funkcji asort na ksort powinna dać taki wynik:
a = papaja
b = banan
c = aronia
d = mango

rsort()

sortuje zwykłe tablice (nie asocjacyjne) w odwróconej kolejności

sort()

sortuje zwykłe tablice (nie asocjacyjne) w kolejności alfabetycznej

uasort()

funkcja sortująca tablice asocjacyjne za pomocą zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej elementy (nazwa funkcji jest podawana za pomocą drugiego parametru)

usort()

funkcja sortująca zwykłe tablice za pomocą funkcji zdefiniowanej przez użytkownika

uksort()

funkcja sortująca tablice asocjacyjne według klucza za pomocą funkcji zdefiniowanej przez użytkownika.

W trzech ostatnich funkcjach sortujących trzeba jako drugi parametr podać funkcję porównującą elementy tablicy. Jak definiuje się funkcje opisane jest w jednym z następnych rozdziałów. Funkcje takie pobierają 2 argumenty. Zwracane jest 0 jeśli argumenty są sobie równe, -1 jeśli pierwszy argument jest mniejszy od drugiego a 1 jeśli jest większy. Wypróbować inne funkcje sortujące.

Tworzenie ciągów tekstowych z tablic i odwrotnie

PHP umożliwia zamianę ciągów tekstowych na tablice i odwrotnie. Zamiana ciągu na tablicę jest bardzo przydatna jeśli zachodzi potrzeba „wyciągnięcia” jakiegoś fragmentu danych z ciągu. Załóżmy że w odczytaliśmy z pliku z danymi (o odczycie z plików w jednym z kolejnych rozdziałów) linię z logu zapisanego przez licznik WWW: „12/11/2000;19:23:33;Netscape Navigator;192.168.1.1”. Jak widać dane rozdzielone są średnikami.

explode()

funkcja służy do rozdzielania ciągów na tablicę

Jako pierwszy parametr trzeba do niej podać znak lub dłuższy ciąg który oddziela kolejne pola, jako drugi ciąg do rozdzielenia. Opcjonalnie można podać trzeci argument, który oznacza maksymalną liczbę pól – jeśli jest ich więcej niż ta liczba, to ostatnie pole będzie zawierało wszystkie pozostałe pola. Funkcja zwraca tablicę zawierającą kolejne pola.
Przykład:

$dane="alfa;beta;gamma;delta";
$tablica = explode(";", $dane);

implode()

funkcja służy do łączenia pól tablicy w jeden ciąg

Jako pierwszy parametr podawany jest ciąg za pomocą którego „sklejane” są elementy tablicy, a jako drugi właśnie tablica do posklejania. Zwracany jest ciąg zawierający „posklejane” elementy. Przykład zastosowania:

$dane = implode(";", $tablica);

Zadania:

1. Utworzyć dowolną tablicę asocjacyjną, posortować ją rosnąco i malejąco według wartości i wyświetlić elementy kolejno na ekranie.

2. Napisz skrypt obliczający sumę elementów w tablicy.

3. Utworzyć tablicę zawierającą kąty i kolejne wartości funkcji sin(x) w zakresie od 0 do 900 z krokiem 50 wyświetlić jej zawartość na ekranie: w 2 kolumnach (kąt –  wartość).

4. Wypełnij tablicę 1000 losowych liczb z zakresu od 1 do 10000. Wyznacz:

a) ile jest w tablicy liczb parzystych
b) ile jest w tablicy liczb nieparzystych
c) najmniejszą i największą liczbę w tablicy
d) średnią arytmetyczną wszystkich liczb z tablicy

5. Napisz skrypt, który za pomocą formularza przekaże dane osobowe do tablicy (imię, nazwisko, klasa, grupa) i wyświetli je na ekranie.

6. Napisz skrypt, który stworzy tablicę wielowymiarową zawierająca następujące dane: nazwy kontynentów (min 3) -> państwa mieszczące się na danym kontynencie (min 3) -> miasta w danym państwie (min 3). Posortuj tablicę rosnąco wg klucza: kontynent, państwo, miasto.